Fem kvar i finalen – Strängnäs tar form

Ett av de fem finalförslagen är ”Munkens örtagård”. Vem eller vilka som ligger bakom förslagen är hemligt och kommer så att förbli till finalisten är utsedd.

Textstorlek:

Nära ett hundra förslag har nu blivit fem. Det handlar om bidragen till arkitekttävlingen om hur området kring domkyrkan i Strängnäs ska utformas.
Och en sak är säker, kyrktornet kommer inte att kapas eller byggas in.

Juryn har sagt sitt, för den här gången, och det står klart vilka fem förslag som går vidare i arkitekttävlingen om Strängnäs domkyrka.

– Mycket arbete återstår. De fem förslag som valts ut bedöms ha potential för fortsatt bearbetning och jag ser fram mot den fortsatta processen tillsammans med de övriga aktörerna i projektet, säger domprost Christofer Lundgren som även är juryns ordförande.

De fem finalisterna får nu ett ekonomiskt bidrag och kan fortsätta utveckla sina förslag. Det handlar främst om att skapa nya mötesplatser, det vill säga bättre lokaler, i områdena kring domkyrkoberget. Eftersom det inte bara är kyrkans mark är Strängnäs kommun också inblandade och även länsstyrelsen eftersom det handlar om historiska och kulturellt intressanta platser.

– För Strängnäs kommun är det här en del av det övergripande och strategiska arbetet att tillsammans med flera aktörer utveckla Strängnäs som en spännande destination, en plats för boende, bildning och besök, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt.

Tävlingens första steg var främst inriktat på att skapa koncept för framtida byggnader och förhållningssätt till platsen och redan existerande byggnader. Ett mål är att samla verksamheterna i domkyrkans omedelbara närhet och hitta synergieffekter genom att utnyttja befintliga byggnader.

Gemensamt för bidragen som kvalificerat sig till slutomgången är att de har en lösning på samlingslokaler som kan användas för flera olika verksamheter.

Samtliga 97 förslag som kom in godkändes av juryn och togs upp till helhetsbedömning. Dessa ställdes också ut i domkyrkan och allmänheten fick ge sina synpunkter. Stort fokus fick förslaget där tornets spira var inbyggt i syfte att den religiösa siluetten i Strängnäs inte skulle bli lika tydlig. Förslaget gick inte till final.

Konkret ska de fem förslagen nu analyseras ur ett antikvariskt perspektiv och länsstyrelsen kommer att bedöma förslagen ur kulturhistorisk synpunkt. Parallellt ställs också förslagen ut till allmän beskådan i domkyrkan.

Under hösten 2018 kommer arkitekterna bakom de fem förslagen få precisera och utveckla sina idéer isamarbete med kyrkan och övriga aktörer utifrån nya kriterier som kommer att ställas upp.

Avsikten är sedan att det arkitektförslag som i slutändan vinner tävlingen ska anlitas för att genomföra sitt projekt. Tävlingen beräknas vara avgjord under andra hälften av 2019 och tidigast i mitten av 2020-talet kan idéerna realiseras och byggnaderna stå färdiga. Men tidplanen är löst satt och biskop Johan Dalman har tidigare sagt att eftersom området är 700 år gammalt är det också tillåtet för tillbyggnaden att ta lång tid.