Lundaskogs byalag har haft bystämma vid Lasätters gård

Mitt Sörmland - Jonas LundhJonas Lundh.
Textstorlek:

Vid byalagets bystämma den 25 mars vid Lasätters gård var skogsförvaltare Jonas Lundh Jönåkers Häradsallmänning speciellt inbjuden. Jonas informerade om hur häradsallmänningen kommit till, från att varit byallmänningar, sockenallmänningar till idag häradsallmänning. Ytan är idag 9 000 hektar varav 7 000 hektar är produktiv skogsmark. Vi fick information på att Allmänningen ser positivt på friluftsliv och fritidsaktiviteter i sina skogar liksom orientering och jakt. Jonas betonade att här måste alla hjälpas åt och kontakta varandra så inga konflikter mellan olika intressen och aktiviteter uppstår. Vi fick också information om var och hur avverkning av skog kommer att beröra Lundaskog.

Därefter frågestund där byalaget bjöd på kaffe/te och smörgås.

Carl Crafoord informerade om kommande projekt på Lasätters gård som till exempel framställning av järn. Smedjan på Lasätter kommer att öppnas och hantverksaktiviteter kommer att bedrivas. Pia Ölvestad valdes till ordförande för bystämman.

Ett antal motioner behandlades av stämman. En väggrupp bildades för väg 506, som kommer att föra samtal med Trafikverket i Eskilstuna om vägunderhåll mm.

En grupp som kommer att behandla bygdens historia och skogens betydelse bildades också.
Grannsamverkan diskuterades och en grupp för att utveckla grannsamverkan, och information från räddningstjänst, mm bildades.

En diskussion om brandtornet på St: Bengtsberget som ingick i en organisation för brandbevakning och är Sörmlands enda kvarvarande brandtorn diskuterades. Byalaget kommer att kontakta bland annat Skogsstyrelsen i frågan om bevarande och restaurering.

Diskussioner om Å-kroken i Nyköping fördes där en inlaga kommer att skrivs. Även vi på landsbygden vill engagera oss i centralortens utformning.