Skolorna enade mot tobak

Nu fimpas det. Alla skolor i Nyköping, både friskolor och kommunala, har infört tobaksfri skoltid. Foto: Karina Frölund
Textstorlek:

Alla högstadieskolor i Nyköping, både kommunala och friskolor, har gemensamt tagit fram en plan som behandlar alkohol, narkotika, doping och tobak. En ANDT-plan.
– Det är unikt att kommunala skolor och friskolor har en gemensam policy, säger Emelie Nisu, Folkhälsosamordnare på Nyköpings kommun.

 

Emelie Nisu ser bara fördelar med att kommunala skolor liksom friskolor, polis och kommunens socialtjänst står enade i frågan.

– Det är viktigt att inte ignorera om en elev står och röker, utan att agera, alla går samman och säger att det här inte är okej. Och det är bra att vi har ett gemensamt förhållningssätt och gemensamma rutiner för hur vi ska hantera situationen, säger hon.

ANDT-planen var klar i somras och har börjat använts nu till höstterminen.

– Den innehåller bland annat rutiner för hur man ska agera om man påträffar elever med till exempel tobak eller narkotika. För lärarna blir det enklare att veta när man ska kontakta vem, säger Emelie Nisu.

Insatserna varierar beroende på vad det är eleven missbrukar, men det börjar med samtal med eleven och en dialog mellan föräldrar och skola. Ibland kopplas polisen in.

Elevhälsan är också en viktig del.

– Eleven kanske har andra problem och då kan mötet med dem bli ett sätt att bjuda in till samtal.

En del av det förebyggande arbetet är att alla högstadieskolor i kommunen numera har tobaksfri skoltid, efter ett initiativ från rektorerna själva. Enligt lagen får man inte röka inne på ett skolområde, men rektorerna tyckte det skulle vara underligt om det var okej att röka två meter bort. Därför gick de ett steg längre och införde tobaksfri skoltid.

– Det är viktigt att arbeta tobaksförebyggande under tidiga tonåren. Dels för att majoriteten av alla dagligrökare i Sverige börjat röka innan de är arton år, dels för att tobaksrökning kan vara en inkörsport till andra droger, säger Emelie Nisu.

Sedan tidigare har en drogplan för gymnasieskolan tagits fram. Därifrån föddes idén om en plan för högstadieskolan. Då utvidgades även konceptet från att bara gälla alkohol och droger, till att även innefatta tobak.

Planen har arbetats fram med socialtjänsten, polis, rektorer från samtliga högstadieskolor och Emelie Nisu.

Eva-Lotta Eriksson