Kyrkans gröna skattkista med hållbart naturbruk

Prästlönetillgångar är mark, skog, fastigheter och fondkapital som idag förvaltas av svenska kyrkans tretton stift. Det utgörs av 466 000 ha skogsmark, 47000 ha betes- och åkermark och fondkapital på 3,5 miljarder kr. I grunden är det gåvor ifrån såväl allmoge, stormän och rika kvinnor. Detta utgjorde försörjningen för Kyrkans präster – därav namnet prästlönetillgångar.
Allt detta bidrar idag till en avkastning som är med och finansierar svenska kyrkans verksamhet, en verksamhet som välkomnar alla och som finns med i samarbete runt om i vår världsvida kyrka via Act svenska kyrkan. Det ligger i vårt intresse att förvaltningen sker på ett hållbart sätt och det kräver att församlingar och att vi kyrkotillhöriga, som idag är 5,7 miljoner, känner oss delaktiga, att vi med glädje kan berätta vad gott förvaltarskap är inom svenska kyrkan, att vi till och med när vi går i skog och mark kan peka och säga ”vi är stolta över att det som en gångs skänkts sköts på ett sätt som kan komma framtida generationer till godo”
Svenska kyrkans församlingar och kyrkotillhöriga har tillgång till en grön skattkista som vi tillsammans kan vårda, värna och vistas i. Här ska vi vara föredömen gällande hållbart skogsbruk, långsiktig livsmedelsförsörjning och möjliggöra för sol, vind och vatten att bidra till hållbar energi. Frågor vi vill driva så väl i Strängnäs stift som i Svenska kyrkan på nationell nivå. På valdagen den 19 september kan du ge oss fortsatt förtroende.