Klimatet kräver att fler hus i Sörmland byggs i trä

2023 hade 77 procent av de nyproducerade byggnaderna stommar av betong och stål, material som leder till stora fossila utsläpp. Det skulle ha stor positiv klimateffekt om fler hus och byggnader i Sörmland i stället byggdes med trä.

Vår tids största utmaning är att möta behoven från en växande befolkning samtidigt som vi behöver minska vår negativa klimatpåverkan genom att ställa om till fossilfritt och förnyelsebart.

Enligt Boverket kom nästan 22 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser år 2021 från bygg- och fastighetssektorn. Flera oberoende studiervisar att dessa utsläpp skulle kunna minska rejält om vi i ökad utsträckning använde trä i stället för betong och stål som byggmaterial. En studie från Linköpings universitet visar att ett flerbostadshus i trä har 40 procent lägre koldioxidutsläpp än ett betonghus.

En födelaktig livscykel

Forskning kring olika byggmaterials klimatpåverkan bygger ofta på så kallade livscykelanalyser, där man beräknar klimatpåverkan under byggnadens hela livscykel.


Hur ser då träets livscykel som byggmaterial ut?

Växande träd binder koldioxid. Ju snabbare träden växer, desto mer koldioxid tar de upp. När träden skördas och blir produkter fortsätter dessa att binda koldioxid. När ett trähus rivs kan träet återbrukas eller användas till fossilfri bioenergi. Där träd har skördats kan nya träd planteras, som också de binder koldioxid.

Träets fördelar till trots, så visar ny statistik från Prognoscentret att av de byggnader som producerades under 2023 hade hela 77 procent stommar av betong och stål. Men utvecklingen går åt rätt håll, 2018 var siffran 89 procent.

Ligg på dina politiker

Regeringen lyfte nyligen fram vikten av ett ökat träbyggande i sin klimatpolitiska handlingsplan. Man vill ge Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram förslag på hur incitament till kolinlagring i byggsektorn kan utformas. Samt främja träbyggande inom EU.

Även kommuner kan spela en viktig roll. Siffrorna från Prognoscentret visar att de föregår med gott exempel. 2023 hade 40 procent av nyproducerade skolor och vårdboenden – oftast kommunägda – stommar av trä.

Men det behöver byggas fler byggnader med trä. Du som bor i Sörmland kan bidra genom att själv välja trä och påverka dina lokala politiker.

Johan Padel, affärsområdeschef Holmen Trävaror

Sören Petersson, affärsområdeschef Holmen Skog