Så här skulle en stenullsfabrik i Kjula kunna se ut. Foto: Rockwool AB
Stenull används som isoleringsmaterial i fastigheter.

Många synpunkter på stenullsfabriken

Krav på lägre bullernivåer, bättre mätning av luftföroreningar och större tydlighet kring hur man ska hantera föroreingar av PFAS i grundvattnet– det är några reaktioner som planerna på en stenullsfabrik i Kjula mött.

Som Sörmlandsbygden tidigare rapporterat om har det danska företaget Rockwool AB ansökt hos mark- och miljödomstolen i Nacka om att bygga en stenullsfabrik i Kjula logistikcentrum utanför Eskilstuna. De vill också bygga en anläggning för att kunna ta emot och återvinna stenullsprodukter. Förslaget har nu varit ute på remiss och en hel del yttranden har kommit in till domstolen.

Några närboende lantbrukare är oroliga för att vattentillgången för deras verksamheter ska påverkas negativt av det stora vattenuttag som behövs för stenullsfabriken. I området bedrivs verksamheter som bland annat jordbruk med mjölkproduktion.

”Vi anser inte att företaget har visat i sin ansökan att det går att ta ut så mycket grundvatten utan risk för vattenbrist. Därför vill vi avstyrka att tillstånd ges utan att en sådan försäkran ges”, skriver de närboende.

De är också oroliga för de väntade luftutsläppen och även i det här avseendet vill de avråda från tillståndsgivning, tills företaget kan visa att verksamheten inte kommer att ge några skadliga effekter för de närboende.

Länsstyrelsen anser att företagets ansökan behöver kompletteras på flera punkter, och kan inte förorda ett tillstånd innan det är gjort.

Rockwool ansöker om tillstånd för att ta ut 100 000 kubikmeter grundvatten per år till verksamheten, och länsstyrelsen vill bland annat veta hur mycket vatten man maximalt tänker ta ut per dygn.

De vill också veta renhetsgraden på det isoleringsavfall man tänker ta emot.

De ifrågasätter också den metod för mätning av luftutsläpp som bolaget vill använda, och vill se tydligare redovisning av luftföroreningarna.

Bolaget har yrkat på villkor som överskrider riktvärdena för buller, och det ser länsstyrelsen inget godtagbart skäl till.

Naturvårdsverket har också synpunkter på bland annat mätningen och redovisningen av luftföroreningar och har liknande synpunkter vad gäller buller.

När man gjort provpumpningar av grundvatten på platsen har det visat sig innehålla PFAS, och länsstyrelsen anser att bolaget tydligare behöver beskriva bland annat hur man ska rena vattnet från PFAS.

Även Samhällsbyggnadsnämnden i Eskilstuna kommun vill se större tydlighet på den här punkten.

De betonar bland annat vikten av att verksamheten inte påverkar tillgången eller kvaliteten på grundvatten i området vid Badelundaåsen, och att spridningen av PFAS inte ökar. De vill att företaget redovisar hur de tänker kontrollera och säkerställa detta.

Yttranden har även kommit från bland annat företag i området, men ingen motsätter sig ett tillstånd om bara vissa förtydliganden görs.

Nu ska mark- och miljödomstolen gå igenom de yttranden som kommit in och så småningom besluta om anläggningen får tillstånd att starta.