Läppe Livs är en av de obemannade butiker som tillkommit i länet de senaste åren. Erika Malmberg är en av ägarna. Foto: Jenny Harrysson
Julitahallen är en av Sörmlands lanthandlar.

Nya mål för servicen på landet

Vilken nivå av kommersiell service ska man ha på landsbygden i Sörmland? Det är en av frågorna som regionen ska ge svar på i det nya regionala serviceprogram som man nu tar fram.

Regionerna har fått i uppdrag av regeringen via Tillväxtverket att ta fram regionala serviceprogram för landsbygden.

Det handlar om att sätta mål för vilken nivå av service man ska ha på landsbygden – mål som sedan kan ligga till grund när regionen fördelar bidrag.

I Sörmland har man haft en version som nu behöver revideras.

– Vi ska ju kunna peka ut var i geografin vi ska prioritera våra finansiella medel. Det är medel som kommer från statligt håll men vi ska kunna göra prioriteringen, förklarar Marcus Fors, strateg på Region Sörmland, som arbetar med att ta fram programmet.

I den tidigare versionen fanns fyra olika målområden: Kommersiell och offentlig service, infrastruktur samt bygga och bo.

– Men i den nya planen ligger fokus bara på dagligvaror, drivmedel och ombudstjänster. Anledningen är att det är bara här vi kan lägga våra finansiella medel, förklarar han.

Ett mål i det nya programmet är att den servicegrad som finns i dag ska bibehållas.

– Vi har en ganska hög servicenivå i dag, säger Marcus Fors.

Men i den nya planen kommer man också att peka ut nya områden där det kan bli aktuellt att utveckla mer service framöver.

– Men det blir marknaden som i slutänden får avgöra var det skulle kunna ske, förklarar han.

Region Sörmland har fört en dialog med berörda aktörer kring den nya planen.

– Det finns alltid smådelar man kan förbättra. När det gäller post och paket skulle man kunna samköra så att inte olika lastbilar kör med enstaka paket, exemplifierar han.

På senare år har många obemannade butiker tillkommit på landsbygden.

– Men om butikerna är digitala behöver man också arbeta med digital tillgänglighet för människor på landsbygden, förklarar han.

Den regionala serviceplanen väntas gå ut på samråd i höst, och var klar att antas av regionala utvecklingsnämnden kring årsskiftet.