Planering av samhället behöver en omstart

Vi vill nog alla innerst inne att Sverige ska utvecklas och bli ett ännu bättre land att leva och bo i. Den utveckling som ibland handlar om skyddande av naturvärden, en annan gång om att det ska dras fram en väg eller järnväg och en tredje där företag behöver mark eller kraftledningar för att utvecklas, ett fjärde kan vara hur nya vindkraftverk eller solcellsparker ska få sättas upp eller ej. Då har vi inte ens börjat prata om hur eventuell nya kärnkraftsanläggningar ska få bygglov. Det blir alltid intressen som ställs mot varandra, det är oundvikligt. När det rör dessa frågor har staten och riksdagen ett stort ansvar för att lagstiftningen är tydlig för vilka regler som ska gälla. Men också vilka direktiv som regeringen sänder till sina olika myndigheter.
På kommunal nivå finns krav via lagstiftning att det ska finnas detaljplaner och en översiktsplan. Det ger oss som enskilda medborgare bra möjlighet att i förväg veta vad som gäller för bygglov med mera.
På nästa nivå, när till exempel en kraftledning ska dras genom flera kommuner så finns inte modern lagstiftning eller krav på regional översiktsplanering. Länsstyrelserna blir där en viktig aktör som dessvärre i varje enskilt fall hamnar i dilemmat att man fått direktiv från flera olika myndigheter och lagstiftning som ska ta tillvara enskildas intresse, verka för utveckling, skydda natur och kulturvärden.
Den nationella nivån behöver också göra en nationell plan som ger bättre förutsättningar för riktigt stora projekt. I det fallet tänker jag att det kan gälla frågor om etablering av stora elproduktionsanläggningar, nya gruvor, nationella högspänningsledningar, nationellt vägnät, stora bro- eller tunnelprojekt eller nya dragningar av järnvägsnätet.

Det som händer nu är att var och en som på något sätt känner sig eller verkligen är berörd av en förändring gör allt för att försöka stoppa eller försena det som man som enskild upplever som något man inte kan acceptera. För den som inte berörs kan det här vara svårt att förstå. Medan andra som vill utvidga sitt företag eller satsa på nu energiproduktion tycker det går för sakta.
Det kan låta så här: Det fattar väl alla att kraftledningen måste fram, det är hundratals arbeten som är i fara. Eller: Jag och min familj kan inte bo kvar när bron över järnvägen tas bort, dessutom sjunker värdet på min fastighet. Eller: Vi i föreningen har inventerat naturen och det finns en skyddsvärd art där vägen ska gå fram, den måste skyddas. Vi måste överklaga.

Oavsett vilket av uttalandena ovan som stämmer med hur du tänker så anser jag att det behövs mer övergripande planering med tydliga gränslägen när överprövningar är möjliga.