Känslokalla myndigheter behöver ändras

Under 2023 kommer bron över järnvägen i Vrena samhälle att bytas ut, ett arbete som beräknas ta tio månader och är välbehövlig. Järnvägen går rakt genom samhället, med boende på båda sidor. Budskapet från Trafikverket är att ingen ersättningsöverfart för biltrafik kommer att etableras då arbetet pågår utan det innebär en omväg på två mil för att ta sig från den ena till den andra sidan av samhället. Detta kommer att innebära stora problem för boende, företag och samhällsviktiga verksamheter.
De senaste 15 åren har Vrena gått från en slumrande tillvaro till en levande bygd.
Nu är oron stor för ett bakslag eftersom samhället delas i två och företagen riskerar att få färre kunder. Skälet till det är att skola, livsmedelsbutiken, grönsaksproducenten, m.m finns på olika sidor av järnvägen. Att handla lokalt kräver alltså omvägar på ett par mil. För ett mindre företag är bara några färre kunder ett stort tapp som kan påverka deras överlevnad.Det har funnits möten mellan lokalbefolkningen, trafikverket och kommunen för att hitta vägar framåt. Men känslan av ointresse är stort. Det man har erbjudit är en gångpassage för att skolelever ska kunna ta sig till och från skolan, men det löser inte den arbetsföra befolkningens behov och inte heller det lokala näringslivets behov.
Det finns nedlagda överfarter som under en period skulle kunna användas igen, det är trots allt enbart 4 tåg om dagen som passerar den aktuella sträckan. Vrenaborna har ställt frågor till Trafikverket, varför man inte kan ha en enklare lösning för bevakning av övergången de fyra tillfällen tågen passerar, men inte fått några tillfredsställande svar.
Man har även ställt frågor om vad som händer om det börjar brinna på ”fel sida om järnvägen” eftersom brandkåren enbart har utryckningsfordon på den ena sidan. Inte heller här har man fått några tillfredsställande svar. Förra veckan hölls ett öppet möte där bland annat Trafikverket deltog. Även nu ställdes frågor om hur trafikverket har undersökt möjligheterna för att få en bättre lösning för hela samhället under tiden bron byts ut. Ingen är ju emot att bron byts, men att företag riskerar att gå i konkurs samtidigt som vi är på väg in i en lågkonjuktur och att man inte har någon lösning för brandförsvaret, oroar.
Känslan som sänds från myndigheten är att de inte har något uppdrag att göra en samhällsekonomisk analys utan deras uppdrag är att byta ut en bro. Avsaknaden av förståelse och då i sin tur uppdrag från regeringen och generaldirektör att se till den verklighet som finns hos företag och boenden.Detta är inte det enda exemplet där jag mött detta. I samband med byggnation av en ny kraftledning till Oxelösund så är det samma känsla som finns hos aktuella markägare.
Jag kommer ställa frågor till regeringen hur de tänker vända på detta. Det kan inte fortsätta att myndigheter uppfattas som känslokalla när de ska genomföra viktiga infrastruktursatsningar som gynnar hela landet. Här krävs en förändring. Som Centerpartist är det självklart att markägare, företagare och befolkningen är delaktiga när samhället utvecklas.