Förflyttningen i retoriken sker rasande fort

När jag växte upp fick vi i skolan lära oss att det som skedde i Tyskland och Europa under andra världskriget aldrig fick hända igen. På historielektionerna talades om det farliga i att skilja på vi och dem, att döma andra utifrån ras och ursprung snarare än individ. Om konsekvenserna av att avidentifiera andra, frånta dem deras egenvärde och att dra dem över en kam som DOM. Dom DÄR. Som inte är VI.

Vi lever i en rättsstat. Inför lagen står alla lika. Ändå finns det partier idag som utan att skämmas vill göra olika regelverk för olika ursprung. Invandrare har, under alla epoker sedan medeltiden, i alla delar av landet och inom alla samhällsområden, haft stor betydelse för Sveriges utveckling. Vissa har flyttat hit, andra har flytt hit.

Det är inte barnets ursprung som ska avgöra om det ska språktestas, det är barnets språkutveckling som ska främjas. En förälders ursprung kan inte vara tvingande faktor att sätta barn i förskola. Som förälder väljer man själv sitt barns barndom fram till skolplikten inträder. Självklart behöver barn med utlandsfödda föräldrar mer stöd i svenska språket för att inte hamna i fortsatt utanförskap. Det är satsningar som behövs, precis som för andra barn med andra utmaningar och begränsningar i skolan.

Förebyggande insatser som sker i samverkan mellan skola, socialtjänsten, vården och polisen för att skapa rätt förutsättningar för varenda unge att klara skolan, att förebygga utanförskap, social utslagning och nyrekrytering till gängen är superviktigt. Den senaste veckans utspel handlar om att särskilja grupper från varandra, avidentifiera individen och frånta vissa de rättigheter vi alla i vårt svenska samhälle ska ha. Okunniga utspel som inte bara skadar utlandsfödda utan även de som av andra, mer giltiga skäl, redan väntar på den hjälp och de utredningar de behöver.

Det låter mycket som 1930-talsjargong i Sverige idag. Det är inte många kvar som minns hur fort det gick att avhumanisera folkgrupper. Det är otäckt att se och höra hur långt det gått idag 2022. Det finns bra lösningar på de problem vårt samhälle står inför idag, varken SD, M, KD eller L har den senaste veckan levererat några kloka sådana.

Förslagen som läggs nu är populistiska och tangerar rasism, tänkta att attrahera de som vill se hårdare tag och ordning och reda. De spelar även den ”andra sidan” rätt i händerna – de som inte vill att utanförskapet ska brytas, de som har vinningar att göra på att hålla kvar andra i rädsla och oro.

Det mest ekonomiska och mest humana är att starta än tidigare med förebyggande insatser, se till att ALLA barn utifrån sina förutsättningar får hjälp till ett bra språk, en fullfärdig skolgång och bli rustade för ett vuxenliv. Sluta luras med quickfix – det stjäl tid och kraft från det som måste göras.