Lokala markägare bör tidigt få delta i besluten

Omställningen till ett mer klimatsmart samhälle kräver olika Infrastrukturinvesteringar och de flesta av oss vet hur viktigt det är och vill bidra. Men all infrastruktur berör också många markägare och företagare som driver ett företag.Infrastrukturen är till för transport av saker och människor men även data och el. Oavsett vad som ska transporteras så dras det via någons mark över eller under jord och påverkar deras verksamhet. Ett exempel på en uppmärksammad investering i Sörmland är den kraftledning som är viktig och behövs för att SSAB i Oxelösund ska kunna ställa om sin ståltillverkning till att bli fossilfri. Detta är en viktig del för omställningen som ingen egentligen motsätter sig men det uppstår mycket diskussion utmed den planerade sträckningen på grund av att man inte har arbetat med den lokala acceptansen.Omställningen behöver gå fort men försenas många gånger på grund av att tillståndsprocesserna tar lång tid. Processer som handlar både om regelverk för att visa att man följer till exempel miljöbalken, och att man ska samverka med berörda markägare. För markägare vid en del projekt saknar de samrådet från exempelvis vattenfall. De upplever att vattenfall redan bestämt sig när man kommer på samrådsmöten och att det istället handlar om ren information. Det i sin tur leder till markägare som är missnöjda, känner sig överkörda och att mark som inte är lämplig för tex stora fundament planeras att bebyggas. Om man istället vänder på perspektivet skulle processen med överklagande från missnöjda markägare förmodligen minska.Bara genom att ökad samplanering av olika infrastrukturbyggnationer och mycket tidigare samtal med berörda markägare och företagare kan den lokala acceptansen öka.Markägarna har full koll på både var det redan finns ianspråktagen mark, var det finns fornlämningar och hur markförhållandena är som underlättar vidare projektering. Att dra ett infrastrukturprojekt rakt genom ett fornlämningsområde både fördyrar och försenar så det är bättre att se till att inte passera just det området.Om jag får vara med från början i planeringen av det som rör min mark så kommer acceptansen öka för de intrång som kommer ske. Det i kombination med en bra ersättning för marken kommer minska antalet överklaganden som förlänger processerna.Därför borde de statliga myndigheterna vända på sina processer. När ett projekt ska planeras, borde de sätta sig ner med berörda markägare/företagare och se var är det är mest lämpligt och optimalt att göra den aktuella dragningen. Gå sedan hem till ritbordet och rita kartan, som förmodligen då inte kommer utgå från ett antal raka streck genom landskapet utan streck som är mer anpassade till hur det i praktiken ser ut i naturen och vad som är framkomliga vägar.Detta ger snabbare tillståndsprocesser genom ökad lokal acceptans.