Desinformation kommer i olika skepnader

Vi har länge sett fenomenet, ibland mindre subtilt än annars. Det tar sitt avstamp i en sanning, berättelsen innehåller fakta, men samtidigt fylls nyheten med egen tolkning/egna tillägg som svänger berättelsen till något underliggande som skapar misstro, oro och får människor att sky varandra och tappa tilltron till systemet.Senast i raden att få stor uppmärksamhet är de filmer som sprids på nätet likt en löpeld om att socialtjänsten stjäl barn från muslimska familjer.
Barn har fått förstärkta rättigheter sedan vi gjorde barnkonventionen till lag. Med barn avses varje människa under 18 år. Lilla Hjärtat är ett exempel på när det gått alldeles fel och ett barn farit så illa att hon ej längre finns ibland oss. De allra flesta barn som omhändertas av socialen är över 15 år gamla.
De allra flesta insatserna rörande barn sker inom 4 kap. 1 § SoL (socialtjänstlagen) med vårdnadshavarnas och barnets samtycke. Majoriteten, 73 procent, av de heldygnsinsatser som gavs till barn och unga under 2020 var beslutade enligt SoL och endast 33 procent enligt LVU.
LVU – Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga – reglerar omhändertagande av barn i Sverige och grundar sig i tex bristande hemförhållanden, allmän omsorgsbrist, våld mot barn eller barnets egna vårdslösa beteende (tex kriminalitet). Vanligast är att barnet/ungdomen placeras i familjehem, stödboenden eller HVB-hem.
År 2020 fick 27 300 barn och unga någon gång under året en heldygnsinsats i Sverige (en individ kan ha flera heldygnsinsatser på ett år). Av de som fick en heldygnsinsats år 2020 var 58 procent pojkar och 42 procent flickor. Drygt 55 procent var över 15 år. För de 3 700 ensamkommande barn och unga som fick en insats någon gång under 2020 var 88 procent i åldern 15–20 år. (Statistisk hämtad från socialstyrelsen Art nr 2021-8-7516, omfattar alla barn i Sverige.
Vare sig man heter Mohammed, Natasha, Anders eller Anna lyder man under svensk lag inom Sveriges gränser. Den senaste tidens förfalskade rapportering kring socialtjänstens kidnappning av barn är skadlig. Den blåser upp något som i sak är sant – socialtjänsten omhändertar barn som far illa – men skälen och omfattningen som nu sprids är ren desinformation avsedd att skapa oro, rädsla och omintetgöra tilliten till det svenska samhället.
Tilliten till våra samhällsfunktioner är en viktig del i bygget av den demokrati vi åtnjuter att leva i. Hoten och hatet minskar yttrandefriheten och hämmar demokratin liksom att den även riskerar själva myndighetsutövningen. Den skapar rädsla mellan grupper, polariserar och förstärker Vi och Dem. Vi har som samhälle inte råd med det. Detta ser vi från ytterkanterna både till höger och vänster på den politiska hemvisten. Det är lika skadligt oavsett från vilket håll det kommer.
Källkritik! Låter det för bra/dåligt för att vara sant så är det med allra största sannolikhet det också. Sunt förnuft räcker långt. Hjälp till att lämna konspirationsteorierna där de hör hemma – i sopkorgen!