Det behövs mer politisk vilja för att rädda fisken

Det är hög tid att de nationella politikerna börjar visa ordentlig vilja för att stoppa överfisket i Östersjön. Kvoterna för hur mycket fisk som får fiskas i Östersjön förhandlas fram av EU:s medlemsländer. Men mycket tyder på att Östersjön överfiskas av jättetrålare. Det småskaliga yrkesfisket är nyckeln, de använder skonsamma redskap, där fångsterna främst går till människoföda, till skillnad från det alltför effektiva industrifisket vars fångster primärt blir fiskmjöl.
Ska utvecklingen vändas måste riksdag och regering agera för att stoppa överfisket. Regionala kustfiskenätverket kräver att:

1. Lokala yrkesfiskare måste få första tjing på den fisk som får fiskas. Idag är det tvärtom. När fiskekvoterna på goda grunder minskas är det småskaliga kustfiskare, inte jättetrålarna som helt stängs ute från kvoterna.

2. Trålgränsen för det storskaliga pelagiska fisket flyttas ut från 4 till 12 sjömil utanför den så kallade baslinjen.

3. Det pelagiska fiskets expansion norrut stoppas, och att Ålands Hav, Bottenhavet och Bottenviken kan få vara skyddade reservoarer för havets och fiskebeståndens naturliga återhämtning, där enbart skonsamt lokalt förankrat fiske för människoföda bör tillåtas. Skapa en aktiv förvaltning och bättre skyddsjakt av säl och en kraftig begränsning av skarv.

4. Att regeringen ger Hav och vattenmyndigheten klara direktiv om en utflyttning av det pelagiska industrifisket

Några frågor har även ställts till näringsministern där Joakim Öhman ville ha svar på vad han har för ambitioner för det småskaliga kustnära yrkesfisket. Svaret från näringsministern, löd i korta drag följande: Det är Havs- och vattenmyndigheten som har regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskresurserna. Regeringen och näringsministern i stort sett delar frågeställarens syn. Men detta duger inte. Här behövs krafttag. Säger Joakim Öhman
Vi vet att regering och riksdag vill väl med sina ambitioner kring ett hållbart fiske, och vi stödjer till fullo en kraftfull nationell och europeisk fiskepolitik i syfte att förhindra utfiskning och säkra god ekologisk status. Men vi kräver också att våra nationella politiker agerar för att rädda både Östersjöns fisk och våra lokala yrkesfiskare längs Östersjökusten.