Miljöpartiet vill ha hyggesfritt skogsbruk

Vi har en underbar natur i Sörmland, med en fantastisk blandning av öppna landskap, skog, kust, sjöar och myrar. Drygt 60 procent av landytan är skog i länet. De flesta av oss sörmlänningar har nära till skogen – för att vandra i, plocka bär och svamp, jaga eller bara vara i för att känna lugn och ro. Skogen har en viktig social funktion. Men skogen är inte bara träd och bär. Den är också hemmet för många olika arter av fåglar, blommor, mossor, skalbaggar, fjärilar, lavar och svampar. 
Cirka 5400 privata skogsägare äger 66 procent av sörmlands skogar. Bolag, staten, kommuner och kyrkan äger resten av skogen. Alla dessa skogsägare har ett stort ansvar för att gynna och bevara mångfalden av arter i skogen. Skogen och skogsägarna förser oss också med virke till husbyggen och råvaror till papper, bioenergi med mera. Det är en viktig och svår uppgift att kunna balansera uttaget av skog mot de biologiska och sociala hänsyn som behöver tas. 
Artdatabankens senaste lista över hotade arter, rödlistan, tar upp nästan 5 000 arter. För 43 procent av de rödlistade arterna är skogen en viktig hemvist. Avverkning har stor negativ påverkan på ungefär 1 400 arter. Oftast är det fråga om arter som kräver skoglig kontinuitet, bland annat eftersom de har svårt att överleva hyggesfasen och deras miljö inte hinner byggas upp innan skogen åter avverkas. Hotade lavar, mossor, svampar och insekter blir ofta isolerade och har svårt att sprida sig från de ”öar” de lever i, som utgörs av sparade rester av rik och omväxlande skog. Miljöpartiet anser att naturreservat och frivilligt skydd av skogar är viktigt, men ännu viktigare är det att skogsbruket anpassas så att alla naturliga arter kan överleva och sprida sig. Det innebär att en mycket stor del av skogen måste brukas med så kallade hyggesfria metoder. En sådan skog blir också en stor tillgång för friluftslivet.
 Vi är övertygade om att de allra flesta skogsägare inte bara är ute efter förtjänsten utan vill sköta skogen på ett bra sätt, så att de lämnar efter sig en rik skog till kommande generationer. Miljöpartiet tycker därför att skogsägarna måste få ett bättre stöd för att gå över till moderna skogsbruksmetoder. Det gäller också alla entreprenörer som gjort stora investeringar i skogsmaskiner. Miljöpartiet vill stärka insatserna för hyggesfritt skogsbruk. Vi vill använda ekonomiska styrmedel för att göra det gynnsamt för markägare att skydda och vårda skogen.
På så sätt kan vi så småningom stryka röd skogslilja, ryl, knärot, knottertryffel, bombmurkla, grönsångare, sexstrimmig plattstumpbagge, skogstrappmossa och knölspindel från rödlistan. 
Källor: SCB, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Artdatabanken, WWF