Gärna våtmark – men inte här

Katrineholms kommun ska 17 maj fatta beslut om att gå vidare med att anlägga en våtmark på fem hektar jordbruksmark på Djulö gärde.
Det sker samtidigt som vi diskuterar svensk livsmedelsförsörjning, där Sverige endast är självförsörjande när det gäller spannmål, morötter och ägg. Vi ska alltså livnära oss på morotskaka, när vi inte kan handla med andra.
Det är ett skäl till att det är så viktigt att bevara all åkerjord som vi har. Åkerjorden behövs för att odla mat. Får du in villor i växtföljden är det omöjligt att bli kvitt dem och lika svårt blir det när åkern förvandlas till en mindre insjö med riklig växtlighet. För det är det som en våtmark handlar om och som presentationen av våtmarken på Djulö gärde ger sken av – ett område som är skapat för friluftslivets skull med stränder kantade av bryggor och fågelskådare.
Men det är inte riktigt det som är en våtmarks funktion. En våtmark idag ska hjälpa till med den naturliga reningen av vatten och förhindra att vattnet forsar ut i kringliggande sjöar. Särskilt viktigt har det blivit att bromsa flödena i klimatkrisens spår med förväntade skyfall och stora, hårdgjorda ytor eller konstgräsplaner, som inte har grusplanens magasineringsförmåga eller gräsytornas sätt att suga upp regnvattnet.
Och så skulle det mycket väl kunna bli i Katrineholm, om våtmarken inte anlades där det är bekvämt och lättgrävt mitt på åkern, utan förlades till något område som redan var mindre lämpligt att odla på. Centerpartiet är alltså inte motståndare till våtmarker i sig, rätt placerade är de naturliga miljövårdare som kan kompensera för människan ingrepp i de naturliga kretsloppen. Det borde inte vara omöjligt att placera våtmarken närmare Djulösjön och på andra sidan Laxmans väg.
Det finns fler tveksamheter med hela ärendet. Det lades fram med blixtens hastighet av Socialdemokraterna och Moderaterna i kommunledningen och utan förankring hos oppositionen eller i kommunikation med allmänheten. Djulö gärde är en viktig lunga och ett fint rekreationsområde för många katrineholmare. Det öppna landskapet är väl så lugnande som den finaste stadspark och det är inte någon tillfällighet att Djulö allé är ett mycket populärt promenadstråk.
Utöver den oförklarliga brådskan som kommunen haft att presentera våtmarken, så väcker Amazon Web services AB välvilliga ekonomiska medverkan frågetecken. Visserligen är drygt halva beloppet, 18 miljoner, anläggningsavgifter som företaget hade behövt betala ändå för hanteringen av kylvatten och dagvatten, men återstående del är ändå betydande. Kan det verkligen vara en tillfällighet att bidraget i tid sammanfaller med prövningen av den nya kraftledning som måste till för att försörja nyetableringen med elektricitet? Med vilken kraft kan kommunen fortsättningsvis agera för att ledningen ska dras så marksnålt som möjligt?
Det kan inte uteslutas att gåvan kräver motprestationer. På så vis är det inte någon ren affär.Men viktigast ändå är att vi bevarar jordbruksmarken för kommande generationer. Åkermarken ska brukas, inte förbrukas!

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Med mod och mångfald

Vi läser om uppmaningar att ”Gör Svenska kyrkan Svensk igen”Vi ser flygplan flyga över ytterområden i Stockholms län och andra delar av stiftet med banderoller där det står ”Massåtervandring”
Det finns krafter som vill utestänga och exkludera. Det finns krafter som vi sära, separera och fördöma. Det är inte den kraft vi vill vara en del av.Vi vill se en folkkyrka som är öppen, nära, grön, modig och engagerande. När andra säger stäng säger vi öppna. När andra säger nej säger vi ja. När andra säger ut säger vi kom in.Den folkkyrka vi vill se avspeglar det samhälle vi vill se. Vi vill se en folkkyrka som engagerar och öppnar upp och möter alla som vill och behöver.Den kristna traditionen håller oss tryggt och ger oss modet möta också det okända. Vi sträcker inte ut handen till andra för att de är kristna. Vi sträcker ut handen för att vi är kristna.Vi vill genom våra förtroendeuppdrag skapa förutsättningar och ramar för den mångfald som Svenska kyrkan kan härbärgera.Centerpartiet som nomineringsgrupp har åstadkommit mycket under åren och har format vägen framåt för demokratin genom att sänka åldern för rösträtt för kyrkovalet som är 16 år. Vi var drivande för att få igenom rätten för kvinnor att vigas till präster och rätten för samkönade par att vigas i Svenska kyrkan och nu också att alla nyvigda präster viger alla älskande par.Vi vill att Svenska kyrkan ska vara en levande plats och kraft för alla där människors lika rätt och värde är fundamentet. Framåt vill vi värna skapelsen genom Kyrkans ansvar för miljö och klimat. Vi vill öppna upp för ungas engagemang och deras självklara plats i kyrkan. Vi vill stärka och utveckla folkkyrkans lokala så väl som globala diakonala engagemang.När andra krafter säger stäng, då säger vi öppna! Vi välkomnar din röst för en öppen, nära, grön, modig och engagerande folkkyrka.

Kommunernas inköp är viktiga för små företag

Värdet av de totala upphandlingspliktiga inköpen i Sverige som görs av stat, regioner och kommuner uppgår till svindlande 800 miljarder kronor per år. Det motsvarar nästan 80 000 kronor per invånare i Sverige och då har vi inte ens räknat med de offentliga köp som inte behöver konkurrensutsättas. 
Företagarnas medlemsföretag vittnar om brist på insyn i de offentliga inköpen. Inte minst i inköpen som görs av Sveriges 290 kommuner som faller under den så kallade direktupphandlingsgränsen (vanligtvis upp till 600 000 kronor) som varken behöver annonseras och konkurrensutsättas. I stället är det upp till kommunerna själva att besluta hur inköpen synliggörs. Detta sker i dagsläget på olika sätt, allt från ingen insyn alls till fullt offentliggörande, vilket resulterar i:
• Brist på transparens kring vilka affärsmöjligheter som finns för företagen• Otillräcklig insyn kring vilka företag som kommunerna har ingått avtalen med 
• Ett stort hål av okunskap om hur skattepengarna användsI ett samarbete med forskningsföretaget Tendium kan Företagarna presentera helt ny information om kommunala inköp. Resultatet av granskningen visar att kommuner köper för totalt 137 miljarder per år från små- och medelstora företag. I genomsnitt säljer små- och medelstora företag för 1,4 miljoner kronor per år till kommunerna.Om vi tittar närmare på kommunerna i Sörmland visar siffrorna glädjande att två kommuner utmärker sig när det gäller andel inköp från småföretag.
Trosa delar förstaplatsen i landet med 54 procent inköp från småföretag och Flen kommer på en hedrande fjärdeplats med 49 procent. Genom att nära samarbete med det lokala näringslivet har Trosa kommun möjliggjort för småföretag att kunna vara med att tävla om de offentliga kontrakten. Det kan konstateras att idogt arbete bär frukt. 
”Det är ingen slump att Trosa placerar sig på första platsen i landet. Placeringen är ett resultat av ett långsiktigt arbete från kommunen och Företagarna att samverka med det lokala näringslivet, säger Martin Elford som är ordförande i Företagarna Trosa.
Kommunen har förstått de positiva konsekvenser som uppstår när det lokala näringslivet och speciellt de mindre företagen får bättre möjligheter att göra affärer på hemmaplan.”27 procent av de kommunala skatteintäkterna i Södermanland kommer från de lokala småföretagen och deras anställda. Småföretagen är samtidigt den del av näringslivet som drabbats hårdast pandemins restriktioner.
Kommunerna har därför en viktig uppgift i att vara transparenta och inkludera en så stor leverantörsmångfald som möjligt i sina inköp. Genom att aktivt arbeta med att inkludera mindre och lokala företag i sina inköp så kan fler kommuner i Sörmland hjälpa till att stärka det lokala näringslivet och trygga lokala jobbtillfällen.
Trosa är ett bra exempel.

Hotfullt med pappor med tröjor med NMR emblem

När passerar vi en gräns för normal anständighet? När skall vi, du och jag reagera? Vad kan ett demokratiskt samhälle acceptera?Det finns en rörelse i Norden som arbetar för ett samhälle där man exkluderar människor. Man vill ha ett samhälle som i mångt och mycket kan ses i historieböckerna. Där den vita mannen står högst upp och leder landet och familjen. Kvinnans viktigaste roll är familjen och barnafödandet. Att kvinnan själv skulle få välja ingår inte i deras sinnevärld.
Man har långtgående förslag på hur kvinnan skall ges denna möjlighet. I mina ögon inte alls så olikt andra religiösa fundamentala extremister. Men NMR (Nordiska motståndsrörelsen) har inte kommit så långt ännu att man vill täcka ansiktena på kvinnorna.När man läser deras idéprogram så framträder en beskrivning som skrämmer mig något oerhört. Man har kampläger där unga arga män tränas i olika grenar för att kunna störta vårt demokratiska samhälle som vi känner det idag. En del tränas ideologiskt, några andra för lära sig att slåss och några får ledarskapsutbildning. Vi ser dessa arga män när dom demonstrerar bakom skyddssköldar i rena militärkläder. Tanken ramlar snabbt tillbaka till nazitidens födelse i Tyskland. Samma retorik då som nu. Men nu sker det på våra hemmagator.Att någon som invaderat hit inte längre välkomnas och skall aktivt fördrivas känns bekant. Men dessa är inte de enda som kommer att råka illa ut om NMR skulle få makten hos oss. HBTQ+ personer skulle kriminaliseras. Som dom själva uttrycker det, homolobbyn måste krossas. Man vill förbjuda homofili i det offentliga rummet. Den kamp som vi fört så länge för att få bli accepterade skulle förbytas i ren förföljelse.
När man så ser att det kommer pappor till skolan med tröjor som har detta vidriga budskap för att hämta sina barn blir det väldigt uppenbart. Det finns här i Vingåker, det finns pappor här som egentligen vill slå ihjäl mig och min familj. Man hymlar inte längre med vad man tycker. Man manifesterar detta hat. Kan vi då bara stå bredvid och se på när detta händer?

Ambassadörer i kampen mot psykisk ohälsa är ett skämt

Jag vill se föreläsare som är mitt i sin kamp med sin psykiska ohälsa å som vinnlägger sig om att samtalet om psykisk ohälsa på riktigt börjar där å då. Några ambassadörer som kommit ur det å paketerat sin kamp till turné lockar inga av dom som verkligen behöver hjälp. 
Några framgångsrecept i marknadens regi fungerar inte för den som är mitt i det, men om någon skulle våga ta med sig sina påsar under ögonen å sin oduschade kropp under söndagskläderna upp på scen då skulle vi kanske faktiskt kunna rädda någon.
Nu är det bara välregisserade dramatiseringar å det hjälper ingen som verkligen behöver. Det är därför antalet självmord per år alltjämt ligger stadigt kring femtonhundra å tills du begriper det kommer den siffran inte förändras mer än marginellt, hur många organisationer å nollvisioner marknaden än hostar ur sig.

Kyrkans gröna skattkista med hållbart naturbruk

Prästlönetillgångar är mark, skog, fastigheter och fondkapital som idag förvaltas av svenska kyrkans tretton stift. Det utgörs av 466 000 ha skogsmark, 47000 ha betes- och åkermark och fondkapital på 3,5 miljarder kr. I grunden är det gåvor ifrån såväl allmoge, stormän och rika kvinnor. Detta utgjorde försörjningen för Kyrkans präster – därav namnet prästlönetillgångar.
Allt detta bidrar idag till en avkastning som är med och finansierar svenska kyrkans verksamhet, en verksamhet som välkomnar alla och som finns med i samarbete runt om i vår världsvida kyrka via Act svenska kyrkan. Det ligger i vårt intresse att förvaltningen sker på ett hållbart sätt och det kräver att församlingar och att vi kyrkotillhöriga, som idag är 5,7 miljoner, känner oss delaktiga, att vi med glädje kan berätta vad gott förvaltarskap är inom svenska kyrkan, att vi till och med när vi går i skog och mark kan peka och säga ”vi är stolta över att det som en gångs skänkts sköts på ett sätt som kan komma framtida generationer till godo”
Svenska kyrkans församlingar och kyrkotillhöriga har tillgång till en grön skattkista som vi tillsammans kan vårda, värna och vistas i. Här ska vi vara föredömen gällande hållbart skogsbruk, långsiktig livsmedelsförsörjning och möjliggöra för sol, vind och vatten att bidra till hållbar energi. Frågor vi vill driva så väl i Strängnäs stift som i Svenska kyrkan på nationell nivå. På valdagen den 19 september kan du ge oss fortsatt förtroende.