Sverige behöver beredskap för olika prövningar

Sverige är ett avlångt land som behöver beredskap för att kunna hantera bl.a brand, transport av patienter och sjukvårdsmaterial samt kustbevakning. Detta måste fungera oavsett om det är en pandemi eller inte. Det har blivit tydligt under den pågående pandemin, att det inte finns någon nationell plan för att det ska finna sen beredskap som gör att det fungerar både i tider av pandemier och utan.
Sedan i mars 2020 har i princip all reguljär flygtrafik upphört både på Stockholm – Skavsta och övriga flygplatser. Det finns vissa enskilda linjer igång och finns på några få flygplatser i landet. Flygplatsen har permitterat anställda men har inte stängt sin verksamhet helt eftersom de har till uppdrag att ge ett stöd till samhället utifrån behovet av bla kustbevakningen och brandflyget i form av vattenbombsplan. Flygplatsen har haft detta uppdrag under många år och har genom att ha kommersiell trafik kunnat ha den service som dessa verksamheter behöver 24/7.
Under pandemin har flygplatsen av naturliga skäl inte dessa intäkter och står idag inför en riskerad konkurs eftersom ersättningen de får från Kustbevakingen och MSB inte täcker de kostnader som verksamheten kräver, bla snöröjning och halkbekämpning, tillgång till bränsle samt flygledning.Dagens situation visar vikten av att det finns en plan för beredskap i hela landet. Under många år har det efterfrågats en flygplatsöversyn vilket inte regeringen har levererat och nu börjar det bli riktigt akut.  2019 fick trafikverket i uppdrag att se över systemet för beredskapsflygplatser och peka ut vilka som ska ha beredskap. Den ersättning som erbjuds är för jour, vilket inte är tillräckligt när det inte finns något reguljärt resande på flygplatsen, som tex Stockholm – Skavsta.
Så länge inte regeringen ser till att vi har ett system för beredskapsflygplatser i hela landet kommer vi fortfarande ha ett sårbart system i Sverige. Ett förslag är att titta på det man gör i andra länder. Där har man utpekat vissa områden som är statligt ansvar och genom det finansiera verksamheten oavsett om det är en privat ägd eller en offentligt ägd flygplats. Det skulle kunna motverka att flygplatser går i konkurs i händelser som pandemier och säkerställa att vi har beredskap i hela landet både i tider av lugn och i tider av kris.
Om inte regeringen säkerställer beredskapen på våra flygplatser kommer Stockholm – Skavsta eventuellt inte vara kvar som en regional flygplats i framtiden. Det är inte bara dåligt för Sörmland utan för hela Sverige eftersom Arlanda avlastas varje dag samt kan bli en av den framtida Stockholmsregionens kapacitet när den förändras.Min uppmaning till regeringen är alltså, säkerställ att det finns beredskap i hela landet och ett system för ekonomiska ersättning som fungerar både i tider av lugn och i tider av kris.