Lantbrukens stöd är under diskussion

De svenska landsbygdsnäringarna, allt ifrån det vanliga jordbruket och hästnäringen till mer sällsynta verksamheter som exempelvis bi- och äppelodlingar är verksamheter vi i Sörmland och Sverige bör vara stolta över. Drygt hälften av den mat vi äter har vi svenskar producerat själva, och nästan all produktion vi behöver av saker som spannmål, sockerbetor och morötter sker inom våra egna gränser. Våra lantbrukare utgör alltså ryggraden i vår matproduktion.
Mycket av det ekonomiska stöd som lantbruket får kommer som många av er känner till från EU:s fyra direktstöd( gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreaturstöd och stöd till unga jordbrukare) där EU-medlen fördelas via jordbruksverket. Precis som med de nationella programmen så är dessa stöd viktiga för att öka våra lantbrukares inkomster och för att säkra tillgången på närproducerad och hälsosam mat även i framtiden.
Under de senaste åren har dock stora diskussioner pågått på EU-nivå om hur framtiden för jordbruksstöden ska se ut. En stor konsekvens av detta är att i EU:s långtidsbudget för 2021-2027 så har direktstöden minskat med 10 procent mot tidigare, och även om det stora återhämtningspaketet från covid-19 tillför ett par miljarder extra därifrån så är det inte tillräckligt för att komma upp i den tidigare nivån.Samtidigt så pågår ett stort arbete med att reformera den gemensamma jordbrukspolitiken. Vissa vill fasa ut den helt, mot bakgrund av jordbruksstödens kostnad och icke-marknadsmässiga beteende, medan vissa vill behålla direktstöden helt eller delvis även i framtiden för att skydda bönderna från ekonomiska förluster. Vad som är klart är att oavsett vilken riktning som vinner denna debatt, så måste lösningar hittas för att våra jordbrukare inte ska hamna i stora ekonomiska problem i framtiden. Ett viktigt perspektiv är också att en stor del av dessa stöd går till att göra jordbruket mer hållbart, investeringar i miljö och effektivitet som bönder i flera fall inte skulle ha råd med utan stöd från Sverige och EU.Sörmland och Sverige har en stark tradition av närproducerad, hållbar och ekologisk matproduktion. En tradition som har möjliggjorts tack vare tillgången på kapital för investeringar och inkomstökningar. En tradition som innefattar stora natur- och kulturvärden, som annars inte skulle klara sig på en helt fri marknad. Vi kan inte sätta ett värde på lokalt producerade drycker, eller närproducerad mat till våra skolor och affärer. Dessa lantbruk förtjänar att stödjas och fortsätta utvecklas.