Hälso- och sjukvården i skuggan av coronakrisen

Det viktigaste för Region Sörmland har sedan våren 2020 varit att hantera den plötsliga pandemikrisen och genomföra en så bra covidvård som möjligt. Mycket har berättats om detta, och våra medarbetare har förtjänat varje sekund av uppmärksamhet för det enorma arbete som gjorts och som fortfarande pågår.
När vi som politisk majoritet summerar årsredovisningen för 2020 vill vi gärna lyfta fram insatser och framgångar inom hälso- och sjukvården som av naturliga skäl inte fått så mycket uppmärksamhet:Primärvården allt mer uppskattad av patienterna. Över 100 000 personer har besvarat frågor om sin upplevelse av primärvården. Den stora majoriteten är positiva och våra vårdcentraler ligger på samma resultat som riket i övrigt. Samtliga områden har förbättrats.
Stort antal genomförda operationer. Trots fortsatt pandemi har vilyckats utföra en stor del av den framflyttade vården under sensommaren och hösten och ligger en bra bit över rikssnittet.Fortsatta investeringar i våra sjukhus. Om- och nybyggnationerna har fortsatt i hög takt.Allt fler väljer att göra sina vårdbesök digitalt. I princip alla yrkeskategorier på regionens vårdcentraler erbjuder nu digitala möjligheter till vårdkontakt. Något som många gånger underlättar för både personal och patienter.
Allt färre antibiotikarecept skrivs ut. Det här är viktigt för att minska risken för antibiotikaresistens.
Utökat samarbete kring svåra trauman. Region Sörmland och Västmanland har ett samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset kring vård av patienter med svåra trauman, till exempel efter bilolyckor. Nu är arbetet formaliserat.
Ersättning till hemdialyspatienter. Nu kan personer som är över 65 år och sköter sin dialys i hemmet få ersättning av regionen. Det innebär bättre livskvalitet och färre medicinska komplikationer.
Ny specialistfunktion förbättrar strokevården. Strokeenheten på Nyköpings lasarett har startat ett externt rehabiliteringsteam. Syftet är att patienten snabbare ska kunna påbörja sin rehabilitering hemifrån, där träningen ger bättre resultat.
Utökade lager på länets sjukhus.Ca 6 000 artiklar av vanligaförbrukningsvaror som handskar, munskydd och desinfektionsmedel ska nu rymmas inom våra sjukhus och räcka för två veckors förbrukning.
Den pågående pandemin och covidvården kommer med rätta att stå i centrum ytterligare en tid. Samtidigt är det viktigt att hälso- och sjukvården fortsätter att utvecklas inom alla områden för alla sörmlänningars bästa.