Skogarna blir avgörande för framtidens klimat

Skogarna är avgörande för att lösa klimatfrågan. Januariavtalet pekar ut den riktningen. Det är dags för resultat. 2021 måste bli året då Sveriges politiker går från utredningar till beslut som visar förtroende för skogsbrukets förmåga att både öka produktionen och främja biologisk mångfald. Stark äganderätt och långsiktiga beslut behövs i ett skogsland där 60 procent av virkesvolymen levereras av skogsägande familjer.

FN:s klimatpanel IPCC konstaterar att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären är förfärande hög. Höljet kring Jorden förlorar sin förmåga att släppa ut planetens värme i rymden. Temperaturen stiger, isarna smälter, naturen förändras och på sikt hotas själva livet.Nu i dagarna är det två år sedan fyra riksdagspartier i bred politisk överenskommelse skapade nuvarande regeringsunderlag. Januariavtalet formulerar en politik för miljö, klimat och stärkt utveckling av landsbygd och bioekonomi. 2020 blev utredningarnas år. Skogsutredningen lämnade sitt betänkande. Utredningen om artskyddförordningen startade. Inom myndigheter pågick översyn av regler och råd.I år är det dags att leverera. Januariavtalet tycks inse sambanden mellan trygg privat äganderätt och drivkraft för hållbart skogsbruk som klarar både ökad virkesproduktion och ansvar för biologisk mångfald. Stora bidrag till Sveriges klimatarbete kommer från skogarna: Råvaror som kan ersätta fossila material i byggande, bränslen, textilier och det som idag är plast. Växande friska träd som under cirka hundra år tar upp koldioxid, lagrar kol och frigör syre till atmosfären. Klart konstaterar forskningsinstitutet Skogforsk att skogssektorn har de ojämförligt bästa redskapen för att minska koldioxidutsläppen.Rådande svenska skogspolitik, som brukar sammanfattas i frihet under ansvar, har de senaste åren undergrävts av tillkommande EU-direktiv och myndighetsinitiativ. Skogsägare som varsamt har utvecklat höga naturvärden, har berövats sin skog, många gånger utan ersättning. Så kan det inte få fortsätta.Naturvård är en investering och en del av skogsföretagandet. Avsättningar där mark inte alls brukas måste vara frivilliga – annars ska staten betala, genom ekonomisk ersättning eller annan mark. Myndigheters olika tolkningar – och onödigt tillspetsad debatt – skapar i dag ett kaos som är absolut kontraproduktivt. Det finns skogsägare som inte vågar främja artrikedom eller spara gammal skog, inför risken att förlora sin skog.Det är dags för politikerna att orka se helheten och hitta tillbaka till en skogspolitik som främjar både miljö och produktion. När klimatfrågan ställs på sin spets, är det nödvändigt att begripa att också produktionen bärs av miljöansvar. När skogarna ska öka både virkesleveranser och artrikedom, måste vi skogsägare veta vilka spelreglerna är och att de står sig.Innerligt önskar jag att 2021 kommer med god hälsa och sund skogspolitik. Att 2021 är Friluftslivets år passar som hand i handsken. Vi skogsägare välkomnar er alla ut i våra skogar! Berätta sedan gärna om skönheten och om skogarnas rika möjligheter.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Miljöpartiet: Omställningen till vindkraft ska ske lokalt och demokratiskt

Miljöpartiets energipolitik går ut på att genomföra en demokratisk och folklig energiomställning till hundra procent förnybar elproduktion. Med helt förnybar el använder vi inte el som skapar farligt avfall imorgon eller utsläpp som skadar våra barn och barnbarn. För att ersätta fossila bränslen som förstör vår planet och våra barns framtid behövs en utbyggnad av förnybar energi och mycket av det kommer vara vindkraft.
Miljöpartiet vill att mer av värdet från att installera vindkraft stannar i den egna kommunen. Vi driver till exempel att fastighetsskatten för vindkraften ska gå till kommunerna. Det skulle bli en rejäl slant för varje ny vindkraftpark. Totalt skulle det i dagsläget innebära en halv miljard kronor tillbaka. För Sörmland betyder detta, givet den mängd vind som fanns installerad 2019, 250 000 kronor tillbaka. Den siffran skulle öka för varje ny etablering som sker i kommunen.
Vi vill också göra det möjligt för närboende att äga andelar av den vindkraft som byggs. Dessa förslag är grön politik som är viktig för en demokratisk och folklig omställning till hundra procent förnybar elproduktion.
I en demokratisk energiomställning måste det finnas ett starkt lokalt inflytande, men det kan utformas på olika sätt. Syftet med att utreda det kommunala vetot är att göra processen för vindkraftsetableringar mer förutsägbar. Vetot kan idag användas sent i processen, utan motivering eller möjlighet till överklagan, och även i de fall där kommunen tidigare sagt ja och pengar redan investerats i projektet. Vindkraften har i och med det en unikt ogynnsam position och den som vill investera riskerar att förlora många miljoner kronor utan att ens få en motivering till varför man fått ett nej.  Kommuner kommer fortfarande kunna bestämma hur mark ska användas och bebyggas inom kommunen. Det är heller inte uteslutet att ett veto i någon form kommer finnas kvar.
Med nya tekniker för att producera stål utan kol, bilar som inte längre går på fossila bränslen utan på ren el och med nya jobb inom förnybar energi kan Sverige bli en klimatvinnare. Men kommunerna som producerar energin behöver också vara det. Genom nya mer förutsägbara former för kommunalt inflytande över vindkraften, i kombination med att skatteintäkterna från fastighetsskatten stannar lokalt kan de kommunala klimathjältarna också se hur varje snurr på vindkraftverken stärker såväl den lokala skolan som den svenska klimatomställningen. Det är en grön omställning på riktigt.

Sverige ska ha en jämlik och likvärdig skola

Kunskapsresultaten ökar nu i Sverige och fler klarar skolan, men fortfarande är det för många elever som inte uppnår gymnasiebehörighet efter nionde klass. I Södermanlands län våren 2019 gick över 700 elever ut från grundskolan utan möjlighet att ta nästa steg. Det motsvarar var femte elev.För Socialdemokraterna är detta oacceptabelt. Det är dags att fler partier agerar för att bryta skolsegregationen och ge skolan de resurser som behövs. Och då behöver skolvalet och skolpengen förbättras och bli mer rättvisa.
Den socialdemokratiskt ledda regeringen har därför låtit en stor utredning ta fram en rad förslag som skulle förbättra svensk skola och öka jämlikheten. Utredaren föreslår bland annat ett gemensamt skolval med mer rättvisa och tydliga urvalsgrunder och en bättre utformning av skolpengen som idag överkompenserar friskolorna.
Remissvaren för utredningen är övervägande positiva. Men föga förvånande protesterar en rad vinstdrivande skolkoncerner. Internationella Engelska Skolan skriver i remissvaret att man ”avvisar utredningen i dess helhet.”. Man vill behålla sina egna köer och menar att förslaget om att ändra skolpengen skulle ”stoppa så gott som all utbyggnad av friskolor”.
Men skolpengen är inte till för friskolekoncerners möjlighet att expandera, utan för eleverna. Dessutom gäller inte ”lika villkor”, som borgerliga politiker och friskolelobbyn ofta värnar, inte idag. Friskolor får idag samma ersättning per elev som kommunala skolor, trots att kommunala skolor både har ett större samhällsansvar och större omkostnader. Till skillnad från friskolor har kommuner en lagstadgad skyldighet att erbjuda alla barn en skolplats. Detta betyder att kommunala skolor ständigt måste ha beredskap att kunna ta emot nya elever. En sådan beredskap innebär högre kostnader och därför är det också rimligt att kommuner får göra avdrag för dessa kostnader i fördelningen av skolpeng.

Idag överkompenseras friskolor för kostnader de inte har. I stället ger en hög skolpeng och låga personalkostnader höga vinstmarginaler för aktieägarna.Svensk skola dras isär. Ska kunskapsresultaten fortsätta uppåt behöver jämlikheten öka. Då kan vi inte tillåta att friskolorna får ha egna köer som sätter skolvalet ur spel för barn som fötts sent på året eller flyttat över en kommungräns. Vi kan inte överkompensera friskolor med skattemedel som skapar stora vinstmarginaler.
Egentligen är det självklart: En jämlik och likvärdig skola förutsätter ett gemensamt skolval som alla barn kan vara med i och en rättvis skolpeng.
Det svåra blir nu att övertyga en majoritet i Sveriges riksdag om dessa självklarheter. Vi socialdemokrater kommer göra allt vi kan.

Lucis – ett ljus i mörkret

En ung flicka blev bortlovad i äktenskap till en äldre man. När hon vägrade utsattes hon för grovt våld, hot och kränkningar innan hon till slut mördades. Hon blev tjugo år gammal. Hennes namn var Lucia. Nu på söndag firar vi hennes minne.
Det är mer än sjuttonhundra år sedan Lucia dödades men hennes öde tillhör inte det förgångna. Varje dag gifts fler än 30 000 flickor runt om i världen bort i ung ålder. Flickor som likt Lucia utifrån normer och traditioner utsätts för övergrepp och vars liv fysiskt och psykiskt begränsas.
I början av året lamslogs stora delar av världen av covid-19-pandemin. Samhällen stängdes ned för att skydda befolkningen – men könsrelaterat våld går inte i karantän. För många har samhällets nedstängning istället blivit en dödsfälla. Enligt FN har denna form av våld ökat med 30 procent under pandemin och mörkertalet är omfattande. Samtidigt som vi har en dödlig pandemi på grund av ett virus är själva våldet en hälsokatastrof.
Könsrelaterat våld är ett strukturellt problem vars orsaker är mångbottnade. Dess effekter ger bestående och långtgående fysiska och psykiska men och får även ekonomiska konsekvenser. Denna tysta pandemi i kölvattnet av covid-19, har beskrivits som en ”skuggpandemi”.
När samhällen stängts ned vittnar Act Svenska kyrkans partner, runt om i världen, om hur skuggpandemins biverkningar fortsätter. Sverige, Tanzania eller Pakistan, problemet känner inga gränser och överallt är det kvinnogrupper, religiösa aktörer och lokala organisationer som står i främsta ledet. De är först att möta, se, höra och stödja dem som har utsatts för tvångsäktenskap, könsstympning eller våldtäkt. Förutom att bemöta våldets konsekvenser arbetar de med att motverka mer djupliggande orsaker som negativ kvinnosyn och bristande jämställdhet. Genom sin kunskap om de lokala sammanhangen kan de långsiktigt bygga förtroende och få till en hållbar förändring. De arbetar för att bryta traditioner, normer och attityder som skadar flickor, kvinnor och hbtqi-personer.
Lucia gick i döden för sin övertygelses skull. Hennes handling ekar genom historien och lyser klart än idag. Vi har som kyrka ett särskilt ansvar att arbeta för flickors och kvinnors rättigheter. Det gör vi utifrån övertygelsen att varje människa är skapad och älskad av Gud, och att alla människor har samma värde och rättigheter. Legenden om Lucia är en berättelse om människans rätt till ett värdigt liv.Istället för att förbanna mörkret, låt oss likt Lucia tända ett ljus – inga fler flickor ska behöva dela hennes öde.“Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det”. (Joh. 1:5)

Vi fortsätter bekämpa brottsligheten

Det finns ibland en bild av oss socialdemokrater som alltför snälla i synen på lag och ordning. Den bilden är felaktig. Vi anser naturligtvis att den som begår brott ska straffas. Det finns dock ingen motsättning mellan att vara tuff mot brottsligheten och samtidigt vilja satsa offensivt på det brottsförebyggande arbetet. För att knäcka gängen behöver vi göra både och.Att få bukt med den grova kriminaliteten är en av våra viktigaste frågor. För att lyckas med det behövs ett helhetsgrepp, varav fler poliser och hårdare straff är en viktig del. På den punkten har vi levererat. Bland annat genom den största utbyggnaden av polisen i modern tid samt genom att skärpa ett 50-tal straff.
Men för att återuppbygga långsiktig trygghet måste vi lägga minst lika mycket kraft, energi och resurser på att se till att unga inte hamnar snett från början. För det spelar ingen roll hur många kriminella vi burar in och hur länge, om det ständigt står nya unga på kö för att ta över.En stark välfärd är helt avgörande för att vända utvecklingen. Skolan och socialtjänsten måste ha de resurser som krävs för att göra sitt jobb på bästa sätt.

Därför går vi socialdemokrater nu fram med bland annat följande:
En sjujäkla satsning på välfärden – vilket betyder 20 miljarder mer till svensk skola, vård och omsorg under nästa år.
En rejäl extrasatsning på skolor i socioekonomiskt utsatta områden. En starkare socialtjänst som kan gå in tidigare med tvingande åtgärder – så att familjers eventuella nej till insatser inte hindrar.
Fler placeringar av unga som hamnat snett. Socialtjänst och sociala insatsgrupper under helger och kvällar i utsatta områden.
Att ensidigt ropa om hårdare tag mot kriminella kan verka handlingskraftigt och bestämt – men löser det några problem? Nej! Partier som utlovar snabba lösningar är inte värda att lyssna till.

Vi socialdemokrater kommer fortsätta att mobilisera samhällets samlade krafter – skola, socialtjänst, polis, rättsväsende och kriminalvård – för att bekämpa brottsligheten. Det kommer inte att gå över en natt, men med ihärdighet och uthållighet kommer vi att lyckas.

Julita gårds trädgårdar fortsatt öppna för besök

Replik till Ingalill Fredrikssons ledare ”Olyckligt att stänga Julita gård för besök” 18/11 2020

Ingalill Fredriksson skriver i sin ledare i 18/11 att Stiftelsen Nordiska museet kanske stänger ned besöksverksamheten på Julita gård för gott. Lyckligtvis är det inte så, Julita gårds park och trädgårdar är tillgängliga för besök, nu och under 2021. Förhoppningsvis har vi även ytterligare något mer att erbjuda till sommarsäsongen än vad vi vet idag. Vi har alltså goda förhoppningar om att även nästa år kunna välkomna runt 10 000 besökare till vår vackra parkmiljö. Det som tillfälligt pausas är framför allt visningar inomhus och evenemang i egen regi, vilket är en logisk följd av de restriktioner som lamslår hela kultursektorn och som många av oss spår kommer prägla även nästa år. Men vi lägger inte ner för gott.

Vi är tyvärr många inom kultursektorn som är påverkade av den pågående pandemins negativa effekter på ekonomin. För Stiftelsen Nordiska museets del drabbas vi av ett stort intäktsbortfall i och med stängningen av Nordiska museet på Djurgården. Detta bortfall, i kombination med att stiftelsen de närmaste åren inte heller får uppräkning för pris- och löneutveckling från regeringen, gör att vi de närmaste åren har ett kraftigt minskat budgetutrymme. Tyvärr påverkar det alla delar av Stiftelsens verksamhet, inklusive Julita gård, och därför är vi tvungna att pausa delar av vår verksamhet och hitta andra lösningar inför framtiden.

Vår ståndpunkt är att Julita gård är angelägen som bevarad unik kulturhistorisk miljö och – precis som Ingalill Fredriksson skriver – ett viktigt sörmländskt besöksmål. Efter årsskiftet har verksamheten på Julita därför fokus på omhändertagande av Julita gårds unika kulturhistoriska miljö och blicken riktad mot en tid efter pandemin. Det innebär att vi fortsätter det viktiga arbetet med underhåll och drift av fastigheter, trädgård och park. Julita gårds vackra park och trädgårdar kommer fortsatt vara tillgängliga för hemester och besök året runt. Vi arbetar även långsiktigt för att förbättra besöksupplevelsen på ett ekonomiskt hållbart sätt på stiftelsens samtliga anläggningar, inklusive Julita gård. Vi välkomnar också nya samarbeten och extern finansiering. Vår ambition är att kunna välkomna till inomhusvisningar och ordinarie publik verksamhet igen så snart vi kan och sviterna av coronapandemin har lagt sig.Till dess välkomnar vi besökare i Julita gårds vackra park och trädgårdar för hemester och besök året runt.