Sverige ska ha en jämlik och likvärdig skola

Kunskapsresultaten ökar nu i Sverige och fler klarar skolan, men fortfarande är det för många elever som inte uppnår gymnasiebehörighet efter nionde klass. I Södermanlands län våren 2019 gick över 700 elever ut från grundskolan utan möjlighet att ta nästa steg. Det motsvarar var femte elev.För Socialdemokraterna är detta oacceptabelt. Det är dags att fler partier agerar för att bryta skolsegregationen och ge skolan de resurser som behövs. Och då behöver skolvalet och skolpengen förbättras och bli mer rättvisa.
Den socialdemokratiskt ledda regeringen har därför låtit en stor utredning ta fram en rad förslag som skulle förbättra svensk skola och öka jämlikheten. Utredaren föreslår bland annat ett gemensamt skolval med mer rättvisa och tydliga urvalsgrunder och en bättre utformning av skolpengen som idag överkompenserar friskolorna.
Remissvaren för utredningen är övervägande positiva. Men föga förvånande protesterar en rad vinstdrivande skolkoncerner. Internationella Engelska Skolan skriver i remissvaret att man ”avvisar utredningen i dess helhet.”. Man vill behålla sina egna köer och menar att förslaget om att ändra skolpengen skulle ”stoppa så gott som all utbyggnad av friskolor”.
Men skolpengen är inte till för friskolekoncerners möjlighet att expandera, utan för eleverna. Dessutom gäller inte ”lika villkor”, som borgerliga politiker och friskolelobbyn ofta värnar, inte idag. Friskolor får idag samma ersättning per elev som kommunala skolor, trots att kommunala skolor både har ett större samhällsansvar och större omkostnader. Till skillnad från friskolor har kommuner en lagstadgad skyldighet att erbjuda alla barn en skolplats. Detta betyder att kommunala skolor ständigt måste ha beredskap att kunna ta emot nya elever. En sådan beredskap innebär högre kostnader och därför är det också rimligt att kommuner får göra avdrag för dessa kostnader i fördelningen av skolpeng.

Idag överkompenseras friskolor för kostnader de inte har. I stället ger en hög skolpeng och låga personalkostnader höga vinstmarginaler för aktieägarna.Svensk skola dras isär. Ska kunskapsresultaten fortsätta uppåt behöver jämlikheten öka. Då kan vi inte tillåta att friskolorna får ha egna köer som sätter skolvalet ur spel för barn som fötts sent på året eller flyttat över en kommungräns. Vi kan inte överkompensera friskolor med skattemedel som skapar stora vinstmarginaler.
Egentligen är det självklart: En jämlik och likvärdig skola förutsätter ett gemensamt skolval som alla barn kan vara med i och en rättvis skolpeng.
Det svåra blir nu att övertyga en majoritet i Sveriges riksdag om dessa självklarheter. Vi socialdemokrater kommer göra allt vi kan.