Företag i länet kommer att behöva mer el

Regeringen behöver tillsammans med regionerna starta arbetet för att planera för utbyggnad av ”elmotorvägar” för att vi ska kunna klara omställning till ett fossilfritt samhälle. En omställning som kräver olika satsningar inom flera områden.

Några områden som kräver omställning är hur vi producerar vår mat samt hur långt vi transporterar den, hur vi tillverkar våra kläder och transportsektorn i stort. Vi behöver även se till att industrin kan ställa om sin tillverkning för att minska sitt avtryck på klimatet.

Delar av transportsektorn och fler företag inom industrin ställer om eller funderar på att ställa om till eldrift istället för fossila bränslen.

Då kräver omställningen ökad tillgång till el. En el som finns idag, men som inte produceras i hela landet och inte heller kan transporteras dit den behövs. Det är inte elproduktionen i sig som är problemet eftersom vi har en stor sådan och den ökar, utan bekymret är hur infrastrukturen är utbyggd. Var elens ”motorvägar” finns och var de i framtiden behövs. Det innebär i praktiken att företag med stort elbehov måste välja etableringsort beroende på var de kan få tillgång till el. Men det kan även påverka om de väljer att ställa om. Idag har Södermanland svårigheter att leverera till den omställning som är på väg.  

För SSAB i Oxelösund är det nu en påverkansfaktor på deras omställning till elbaserad produktion. Det pågår just nu en diskussion som berör fyra av länets kommuner. Diskussionen handlar om att var en ny kraftledning ska dras till SSAB i Oxelösund och om det ska vara en luft eller en nergrävd markkabel. Vi kommer även i framtiden se fler företag som vill ställa om sin produktion. I det fall till exempel Outokumpo i Nyby, Torshälla, vill ställa om så kommer en ny diskussion med andra inblandade kommuner starta.

Detta är dock inte en fråga som kommunerna kan lösa på egen hand. Inte heller regionen kan själv lösa frågan utan det krävs att staten tillsammans med regionerna löser uppgiften. Precis som det finns en samverkan för utbyggnad av det större vägnätet så borde det finnas en samverkan för var de framtida ”elmotorvägarna” ska gå.

Det krävs att elen kan transporteras i hela landet och av fler energikällor som är förnybara. Idag finns det mycket elkraft i norra Sverige som inte når andra delar av landet på grund av bristen på ”motorvägen”. Så förutom bättre förflyttning av elen behövs även eltillverkning lokalt. Den lokalt producerade elen behöver också transporteras till företag och hushåll så därför krävs även regionla ”elvägar” som kan sörja för detta. Nätet behöver hänga samman med motorvägarna så att påfarterna passar med samhällsutvecklingen. Det är alltså dags för regeringen att ta tag i frågan tillsammans med Sveriges regioner så att Södermanland och andra regioner kan fortsätta att utvecklas på ett positivt sätt. Vi måste kunna leva, verka och bo i hela länet och det inkluderar både bra boendemiljöer och elledningar som för fram elen dit den behövs.

Martina Johansson (C)