Viktigt att hela landsbygden blir uppkopplad

Vi lever ju ändå på 2000-talet. Något som sägs med jämna mellanrum. Vi tar för givet att det ska vara enkelt att ta kontakt med andra, söka information, ta del av välfärdstjänster men också att kunna arbeta och studera oavsett var du lever, verkar och bor.Men kommer hela Sörmland ha tillgång till snabb, trygg och säker kommunikation även in på 2030-talet?
Sveriges mål är att 98 procent av hushåll och företag ska ha tillgång till minst 1 GB data senast 2025. Enligt tillgänglig statistik har 90,28 procent av sörmländska hushåll och företag tillgång till bredband som levererar minst 1 GB data.Fiberföreningar, kommunala stadsnät och kommersiella aktörer har varit viktiga för att uppnå detta. Alla behövs även i fortsättningen för att nå de sista procenten till målet på 98 procent.En fortsatt hög utbyggnadstakt är viktig och för att det ska ske krävs bland annat att staten fortsätter avsätta medel. Det behöver även vara öppet för samarbete mellan fiberföreningar, kommuner och kommunala stadsnät. Utan de kommersiella aktörerna kommer vi inte heller att nå hela vägen fram.De flesta områden som är kvar att bebygga är de på landsbygden med större geografiska avstånd och där det är färre som ansluts. Det gäller då att fortsätta hålla i att det ska vara snabbt, tryggt och säkert bredband som byggs. Vi får inte börja slarva! Det får inte bli billigare teknikval som ska lösa den sista utbyggnaden.Jag vill att det ska likvärdig tillgång till snabbt, tryggt och säkert bredband oberoende på var i länet vi bor. Oavsett om jag bor i staden eller på landet måste jag kunna ha tillgång till välfärdstjänster i framtiden. Vi kan inte bygga med lösningar som är beroende på väder och vind, åt vilket håll min antenn är riktad eller om skogen har växt sig högre.Den närmaste tiden kommer avgöra om vi når målet i hela Sörmland och landet.Länsstyrelsen i Sörmland har uppdrag att se till att de statligt avsatta medlen går till snabbt, tryggt och säkert bredband utifrån att vi vet att de idag kan leverera det vi vill ha. Det gäller även att regelverket som riksdag och regering ska fastställa ger hela landet tillgång till medel för utbyggnad och samtidigt tillåter ökad samverkan mellan kommuner och möjlighet att bygga även utanför sitt eget område.Det är viktigt eftersom det på landsbygden många gånger är mer resurseffektivt om grannkommunens bolag gör utbyggnaden. Även Sveriges kommuner och regioner (SKR) ser samverkan och byggande i grannområdet som viktiga delar för fortsatt bredbandsutbyggnad.Nu gäller det för Sörmlands kommuner och länsstyrelsen att orka hålla i ända fram så att det i framtiden är enkelt att ta kontakt, söka information och ta del av välfärdstjänster även landsbygden. Vi lever ju ändå på 2000-talet.

Martina Johansson (C)