Släkten Nyström hade släktträff vid Tuna Kyrkskola

Släkten Nyström med sin anfader Jacob Messerschmidt och fru Catharina Larsdotter Hellberg i tidsenlig klädsel.
Textstorlek:

Släkten Nyströms första anfader är rådmannen i Nyköping Jacob Meserschmidt och Maria Catharina född Hellberg.
I Nyköping år 1736 fanns den åttonde april 13 st. handlare varav Jacob M var en. Jacob M. avlade borgared som köpman/grosshandlare i Nyköping nionde september 1746 enligt Nyköping stads ”Borgare Bok” där alla stadens borgare som vunnit burskap finns noterade från första januari 1687. Jacob m valdes till rådman 1759.
1745 föddes sonen Lars, Lorentz, Fredrik. Han utbildade sig till karduansmakaregesäll, garvare, förmodligen hos karduansmakare Nils Sjöberg, som ägde fastigheten där familjen Jacob M bodde.
Till Tuna kom sonen Lars, Lorentz, Fredrik Messerschmidt/Nyström 1777 förmodligen på en gesällvandring. Här träffade han klockarens dotter Maria Holm.
Den första i släkten som bar namnet Nyström var klockaren i Tuna Lars, Lorentz, Fredrik Messerschmidt antog släktnamnet Nyström någon gång mellan 1774 och 1777.
Släktnamnet kan Nyström kan möjligen alludera möjligen på Ny som att vara ny i Tuna församling och ström som strömmande vatten i Kilaån.
I sockenstämmoprotokoll för Tuna socken daterat nionde maj 1779 § 8 kan man läsa följande: ”Sedan J Holm med wederbörandes goda minne antagit sin måg Lars Fredrik Nyström till medhjälpare i sysslan, så blewo nu församlingens ledamöter uppå anhållen tillsporde, om icke denne Nyström kunde blifwa förwissad om befordran till Klåckare beställningen, när Herren framdeles behaga hädankalla hans swärfader? Härpå swarades, att så wida Nyström går presterskapet och församlingen tillhanda med nöjaktig tjenst samt sin gamle swärfader med heder och lydnad, så länge ingen däremot hafwa något att påminna, utom som han nu äger tilfäle att…, förwärwa sig församlingens kärlek och förtroende, så läret jämwäl hwar och en i samma mån på sitt sätt bidraga till hans befordran, då casus existerar”.
Under släktträffen fick släktingarna besök av Jacob Messerschmidt, Ulf Zettersten, och fru Catharina Larsdotter Hellberg, Eva Blomgren, i tidsenlig klädsel.
De framförde ett spel ett spel om sina upplevda händelser i Nyköping under 1700-talet.

 

Tack Eva och Ulf för gestaltningen av Jacob och Chatharina