Lundaskogs byalag har haft bystämma vid Lasätters gård.

Textstorlek:

Ordföranden öppnade bystämman med att konstatera hur mycket byalaget åstadkommit under sina knappt fyra års verksamhet.
Som exempel nämndes Bredband till bygden, som var en stor anledning till att Lundaskog Byalag bildades den 14 april 2011.
Trivselgrupp har bildats som genomfört en rad aktiviteter från trivselkvällar till höst- och julmarknader.
Väg 506 kommer under 2015 att beläggas enligt Trafikverkets planering.
Grannsamverkan har startat i byalagets regi.
En hemsida www.Lundaskogsbyalag.se finns sedan snart två år tillbaka där byalaget informerar sina medlemmar med Hanna Sjöström som redaktör.
Kvällen började med bystämmoförhandlingar ledda av Lars Nordqvist som stämmoordförande, Dammtorp, och Carl Crafoord, Lasätter, som sekreterare. Under punkten motioner kom frågan om hastighetsbegränsning på vägen genom Lundaskog upp. Vidare fanns en motion om ridvägar, vilka samtliga bifölls av Bystämman.
Efter stämmoförhandlingarna vidtog fikapaus, och lotteriförsäljning med fina vinster.
Lon W Mac Daniel, Hultersta skola, berättade om sig och sina upplevelser, och sitt uppdrag i Indien under sina år där. Vi fick också veta att hans namn Mac Daniel kan översättas med Danielsson. Han jämförde Indien med Kina där Kina på ytan är mycket strikt organiserat men kaos råder längre ner i hierarkierna medan Indien upplevs om kaos på ytan men organiserat längre ner i hierarkierna, vilket enligt Lon W Mac Daniel, är beroende på de stora religionerna Hinduism och Buddhism.