Årsmöte i Släktforskarföreningen

Mitt Sörmland - Björn Lippold och Anders HalldénBjörn Lippold och Anders Halldén.
Textstorlek:

KFV-släktforskarförening höll den 27 februari sitt årsmötet i Nävertorpskyrkans församlingssal där det var 44 medlemmar som slöt upp. Som mötets ordförande valdes Arne Westberg och sekreterare var Stefan Gustafsson.

Föredrag av verksamhetsberättelse 2013 hölls samt balans och resultaträkning som alltsammans godkändes och styrelsen beviljades ansvarfrihet.

Val av ordförande på ett år omvaldes Bengt Hurtig, omval av Gunvar Christensson som kassör, två suppleanter omvaldes på ett år, Viola Marton och Inger Andersson, Lars Berggren valdes till ny revisorsuppleant. I valberedningen omvaldes Arne Westberg och Åke Andersson.

Sedan övertogs kvällen av Björn Lippold som berättade om soldater och dess liv och leverne, från 1600 – 1900-talet då knekthållet upphörde.

En indelt soldat eller knekt måste vara gift och var han inte det skulle han gifta sig inom 3 månader. Om intet skulle överordnad utse en hustru till soldaten. Stugan skulle vara 4×8 meter och ½ tunnland bra jord, skulle finnas till torpet.

Det var även soldater som tog med sig olika sädeslag hem till sina torp efter att ha varit ute i krig i annat land. Man kan även se runt soldattorpen många olika växter som inte finns på andra ställen i Sverige och som kommit hit med soldaterna.

Björn pratade om soldatnamn. Genom att ge soldaterna nya namn ville man höja statusen bland dem. Infanteriet fick enkelstaviga namn så som Stark, Eld med mera. medan de som tillhörde Kavalleriet fick dubbelstaviga namn så som till exempel Lundström eller Lundblad. Båtsmän fick oftast fisknamn som Sill, Abborre, Strömming eller liknade, därför kan vi veta till vilken regemente soldaten tillhörde.
”Varje morgon skola en soldat hava en knapp ljungfru sprit för att inte känna smärta och vara medgörlig.”

Mycket om soldatens liv berättade Björn så levande och roligt att tiden gick allt för fort. Han har numera överlämnat ansvaret för Centrala soldatregistret i Södermanland till Anders Halldén som även han var med. På deras hemsida kan man söka och läsa mer om soldater www.soldatreg.se eller http://p10.se.