Region ger ett samlat ansvar

Textstorlek:

Hej då Landstinget Sörmland, välkommen till Region Sörmland! Sedan början av 1990 talet har diskussion och utredningar gjorts för att se över om Sverige har en lämplig indelning i regioner eller om den skulle ändras. De geografiska gränserna stämmer inte alltid med de praktiska. Som utvecklingen blivit på den statliga indelningen är det ett fåtal verk eller myndigheter som har länet som sin region. I stort är det länsstyrelsen och landstingen som står kvar vid sina gränser. Under mina år i politiken har frågan om Sörmland skulle slås ihop med annat län eller med flera län utretts och diskuterats. Såklart påverkat av att Skåne och Västra Götaland fick bli regioner på prov i slutet av 1990 talet. Och med det också få ta över en del av länsstyrelsens uppdrag. Just den delen att få ta över det så kallade utvecklingsuppdraget från staten ville de flesta län. I Sörmland bildades därför ett gemensamt förbund med kommunerna och landstinget 2003. Utredningarna fortsatte att komma, den så kallade Ansvarskommittén pekade på att många av länen var för små för att klara framtidens utmaningar.
Då började den stora diskussionen om ”vem tar vem”. De flesta kunde se fördelar med att samverka över en större geografisk yta. Några olika riktningar som provats i Sörmland var att bli en del av Stockholms län. En annan som var nära beslut var att Sörmland, Västmanland och Örebro län skulle gå samman. En tredje där Sörmland tillsammans med Västmanland och Uppsala län skulle bilda en ”banan” runt Stockholm. Sist men inte minst kom ett förslag om att Sörmland skulle ingå en region med fem andra mellansvenska län. Alla förslagen där man som region inte själv hamnade i den geografiska mitten utlöste utspel från olika kommuner om att blir det så, då kommer vi att ansöka om att byta länstillhörighet. Av all den energi och politisk prestige som investerades blev det inga sammanslagningar av län. Ett vakuum uppstod men ganska snart var det uppenbart att går det inte att slå samman län som Skåne och Västra Götaland gjort så bildar vi region inom de gamla gränserna. Så blev nu fallet i Sörmland. Det utredningarna kom fram till var i sig inte fel. Med lite distans till de olika turerna så hade nog en Sörmland, Örebro och Västmanland region varit möjlig att genomföra.
Nu blev vi Region Sörmland och det är bra. Bra att samla ansvaret för såväl regional utveckling, kollektivtrafik och ansvar för hälso- och sjukvård i det folkvalda Regionfullmäktige som också förfogar över beskattningsrätten. Ett fullmäktige där det blir tydligare för oss som medborgare att det är där besluten fattas och öppet debatteras. Som Regionråd så innebär det förstås ett ansvar att så här i början att tillsammans få de tre sammanslagna organisationerna att bli en på ett så smidigt sätt som möjligt. Det blev inte några fler storregioner men 21 regioner med lika uppdrag men olika storlek. Nu när regionerna är på plats väntar vi på att statens indelning i regioner formas så att de myndigheter som är närmast oss medborgare också har likadana geografisk indelning. Tänker då närmast på Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Skatteverk och Polis med flera. Det är viktigt för att kunna samarbeta, utkräva ansvar och för att utveckla Sörmland.

Mattias Claesson
Regionråd