Skiftande betyg på äldreomsorgen

Textstorlek:

En majoritet av de äldre säger sig vara nöjda med sin hemtjänst eller sitt äldreboende. Men betygen varierar kraftigt från kommun till kommun och sett över några år har andelen positiva minskat något.

Nästan 123 000 pensionärer har tidigare i år svarat på en mängd frågor från Socialstyrelsen om den omsorg de får. Myndighetens sammanställning visar att det övergripande betyget – i likhet med tidigare år – är ganska gott:

88 procent av dem med hemtjänst och 81 procent av dem i äldreboende uppger att de överlag är nöjda.

Men nedbrutet på kommunnivå blir bilden spretigare. Andelen som är nöjda med hemtjänsten spänner från 67 till 100 procent, och andelen nöjda med sitt äldreboende varierar från 58 till 100 procent.

De äldre har också svarat på en mängd delfrågor om personalens bemötande, mat, hjälpmedel och den tid personalen har till förfogande. Också här syns stora skillnader. På frågan om det finns goda eller mycket goda möjligheter till utevistelse – som att komma ut på promenad – svarar på riksnivå 57 procent jakande. Andelen som säger att möjligheterna är mycket goda spänner från 0 till 47 procent, beroende på kommun.

Trenden för de senaste fyra åren är att andelen som överlag är nöjda med sin omsorg har minskar något. Detta är tydligast i gruppen som har hemtjänst.

Det vi ser i år är att upplevelsen av omsorgen skattas lägre över tid, och särskilt jämfört med i fjol. Detta tycks inte vara kopplat till att det allmänna hälsoläget försämrats. Minskningen bero på att det försämrats mycket i vissa kommuner. Förklaringen kan vara att det är svårt att få tag på personal med adekvat utbildning och kompetens. vilket kan vara ett större problem på vissa orter, säger utredaren Anna Ekendahl vid Socialstyrelsen.

Rättad: I en tidigare version fanns en felaktig siffra i statistiken från Socialstyrelsen om andelen nöjda på kommunal nivå.