Småskaliga vattenkraft ger också el

Textstorlek:

Småskalig vattenkraft fyller oftast andra funktioner än bara eltillverkning, som till exemel dämmen för att motverka både uttorkning och översvämning. De ligger oftast på platser där det på ett eller annat vis pågått verksamhet i sågar, kvarnar och så vidare sedan Jesus gick i shorts. Det är alltså inget nyupprättat hinder i landskapet utan väl avvägt för samhällsnyttan och samhällsbygget.

De vattendomar vi har att förhålla oss till idag tillkom då det var ont om mat i Sverige och vikten låg vid livsmedelsförsörjning. De fungerar bra än idag. Även idag har vi behov av ökad egenförsörjning då livsmedelsproduktionen idag ligger kring 40-50 procent och konkurrensen om byggbar mark gör att åkern måste värnas starkt. Den el den småskaliga vattenkraften genererar bidrar till att stärka upp stamnätet. En viktig komponent i vårt allt mer el-beroende samhälle. Likaså möjligheten att koppla om och leverera lokalt vid krisläge.

Det är många intressen som ska mötas och vägas mot varandra. I det är det oerhört viktigt att de beslut som tas nogsamt vägs av mot de kostnader de genererar. Det är väldigt lätt att ställa krav och ha förväntningar när man inte är ägare av plånboken som ska betala. Enligt grundlagen är äganderätten starkt skyddad, och det ska även statliga verk och myndigheter respektera. Det är inte rimligt att ställa krav på fiskevägar och ansökningar om nya tillstånd/domar utan att ta hänsyn till och skjuta till medel för den kostnad det skulle innebära. 

Enligt beslut ska kärnkraften fasas ut och förnyelsebart ska fasas upp. Många bäckar små kommer tarvas för att få ihop det. I det ingår både små och storskalig vattenkraft, vind och solkraft. Den småskaliga vattenkraften sammantaget i Sverige idag står för elen motsvarande 860 000 hushåll, vilket ersätter 4 000 000 ton koldioxid som vi annars fått importera kolproducerad el.

Myndigheterna lutar sig mot vattendirektivet och hävdar att EU ställer kraven som gör att man idag kräver omprövning av domar och förelägger om utrivning av dammar. EU känns inte vid de kraven, EUs vattendirektiv innehåller istället en lång lista på kemikalier för att minska utsläppen av gifter, kemikalier och föroreningar. Ett prioriterat mål för att säkra befolkningens tillgång till rent vatten. Med det för ögonen ter sig Sveriges fokus på att riva ut den småskaliga vattenkraften svår att förstå.