Så tycker partierna om landsbygdspropositionen – del 1

Textstorlek:

”Inte mer bidrag utan lägre skatter” och ”en proposition som är anmärkningsvärt svepande och generell”. De lokala kommentarerna till regeringens landsbygdsproposition ger både ris och ros.

Förra veckan presenterade statsminister Stefan Löfven regeringens landsbygdsproposition. Målen är att på lång sikt åstadkomma ”en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en hållbar utveckling i hela landet”.

Regeringen har avsatt 1,5 miljarder kronor 2019 och 2020 för satsningar inom propositionens ram. Bland annat vill man satsa 430 miljoner kornor på näringsliv och företagande.

Vi har frågat de lokala riksdagspartierna vad de anser om förslaget.

Niklas Frykman, Liberalernas toppkandidat till Riksdagen på Sörmlandslistan:

”Min och Liberalerna Sörmlands uppfattning är att det landsbygden främst behöver är inte mer stöd och bidrag utan lättnader i regler och lägre skatter. Framför allt vore det ju bra om regeringen inte både delar ut bidrag, inför kilometerskatt och förbud emot dieselbilar (i städer) och andra låt oss kalla det ”landsbygdskritiska” infall från MP. 

Häromdagen träffade jag en grupp företagare i Strängnäs. Flera av dem drev företag på landsbygden och i mindre orter, mycket i besöksnäring och liknande. Det som de upplevde som problematiskt var stela arbetsrättsliga regler, höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar, övernitisk tillsyn från kommunerna (och länsstyrelsens totala frånvaro) samt ökad regelbörda från framför allt arbetsmiljöverket.”

Anna Wåhlström, folkhälso- och miljölandstingsråd Miljöpartiet de gröna i Sörmland:

”Miljöpartiet de Gröna i Sörmland ställer sig överlag positiva till landsbygdspropositionen, som vi ser lyfter många viktiga frågor för att säkra en levande glesbygd. Att alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband är positivt, liksom åtgärder för fler bostäder. Det är bra att man vill förbättra förutsättningarna för hållbara godstransporter på järnväg. I regionen sätter vi fokus på hållbara regionala persontransporter, där tåg- och busstrafik spelar stor en stor roll. Agenda 2030, FN:s globala mål för att uppnå hållbarhet, omnämns på andra håll i propositionen men vi noterar att det saknas i transportavsnittet. 

Förbättrad tillgång till högskoleutbildningar på distans är lovvärt, och även om stora delar av Sörmland ligger inom rimligt pendlingsavstånd från flera universitet och högskolor (såsom Mälardalens högskola, Södertörns högskola och Linköpings universitet) så är utbildningsnivån i länet mycket låg, vilket färgar både arbetsmarknaden och folkhälsan i länet. Att på olika sätt verka för att tillgängliggöra högre utbildning är därför positivt, och där kan distansutbildning vara ett sätt. Utveckling av kommunala lärcentrum, vilket föreslås i propositionen, bedömer vi också som positivt. 

Miljöpartiet i Sörmland är också positiva till att glesbygden lyfts fram som en nyckel till det hållbara samhället, inte minst då hållbarheten även är en förutsättning för att säkra glesbygdens överlevnad på sikt. Ett stabilt klimat med förutsägbara årstider är, liksom bevarandet av biologisk mångfald där pollinerande insekter såsom bin inte riskerar att försvinna, en garanti för att lantbrukare ska kunna fortsätta sina verksamheter. Ökad risk för kraftiga stormar och skogsbränder, vilket klimatförändringarna riskerar att medföra, är andra faktorer som understryker behovet av en omställning till det hållbara samhället. Precis som SSAB tar sitt klimatansvar och ställer om sin produktion med hjälp av Industriklivet önskar vi att motsvarande stöd ska erbjudas mindre sörmländska företag och lantbrukare, som på olika sätt kan bidra till omställningen.”

Tony Rosendahl, ombudsman för Vänsterpartiet Sörmland:

”Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen drivit igenom ett ökat stöd på 35 miljoner kronor till lanthandlare på landsbygden.

De som bor på landet ska inte behöva åka flera mil för att få tag i livsmedel och annan service. 

Idag finns ett stödsystem för lanthandlare, men detta ändras nu för att komma fler till del. Tidigare var lanthandeln tvungen att ha 15 kilometer till närmaste andra försäljningsställe. Detta sänks nu till 10 kilometer. I övrigt kan stödet sökas av lanthandlare som har öppet året runt och med en omsättning på högst 11 miljoner kronor.

Satsningen är en del av den landsbygdsproposition som Vänsterpartiet har förhandlat med regeringen.

I budgetförhandlingarna har Vänsterpartiet sedan tidigare fått igenom stora satsningar på landsbygden i form av de så kallade rättvisemiljarderna. Rättvisemiljarderna är en tioårig mångmiljardsatsning som kommer att beröra bruksorter, glesbygdskommuner, stadsdelar och förorter runt om i Sverige. Satsningen är på totalt 22 miljarder kronor: 0,5 miljarder 2018, 1,5 miljarder 2019 och därefter 2,5 miljarder per år 2020 till och med 2027. Pengarna kan sökas av kommuner som har områden som karaktäriseras av exempelvis hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och lågt valdeltagande. Användningen av medlen kommer att se olika ut i olika områden, men insatser för jobb, utbildning, service, fritid och sociala insatser är i centrum.”

Martin Edgélius, partiombudsman Moderaterna i Södermanland:

”Det är bra att regeringen vill satsa på företagande och näringsliv. Tyvärr blir regeringens satsning inte trovärdig när Socialdemokraterna och Miljöpartiet samtidigt höjt skatterna på jobb och tillväxt med 40 miljarder den här mandatperioden.

Efter flera års arbete presenterar regeringen nu en proposition som är anmärkningsvärt svepande och generell. Det enda som är uppe för riksdagsbeslut är ett generellt mål. Moderaterna anser att regeringen måste se över propositionen ytterligare, men av det vi har sett hittills är det uppenbart att det saknas konkreta förslag som kommer att förbättra för de som bor och arbetar på landsbygden på riktigt. Efter att ha infört högre bensin- och dieselskatter och nu senast föreslagit ytterligare skatter på avstånd i form av kilometerskatt på lastbilar kan propositionen närmast beskrivas som konstgjord andning för de företagare och människor som verkar och bor på landsbygden.

Det måste löna sig mer att driva företag även på landsbygden. För att detta ska vara möjligt måste skatter sänkas och byråkratin minskas. Något av det viktigaste för en levande landsbygd är just att stärka konkurrenskraften för de gröna näringarna och företagen. Moderaterna vill stärka äganderätten och se till så att varje markägare verkligen kan bruka sina marker. Företagare och markägare måste få mer långsiktiga spelregler och kunna bestämma mer över sina egna näringar.

Vi vill på ett bättre sätt ta tillvara på de utvecklingsmöjligheter som finns på landsbygden, genom att exempelvis tillåta gårdsförsäljning och reformera strandskyddet. Fler ska kunna bygga och bo utmed våra vatten det skapar jobb och tillväxt på landsbygden.

Vi satsar också sex miljarder mer än regeringen på vägunderhåll eftersom vi inser att vägarna måste fungera för företagen, transporterna, boende, jobben under hela året, bra vägar är helt avgörande för en levande landsbygd.”