Gifter i Mälaren kartläggs

Nu tas prover i Mälaren som är en av Sveriges största försörjare av dricksvatten i Sverige. Bilden är från i våras när R/V Limanda tog vattenprover i Himmerfjärden utanför Trosa. Foto: Lena Magnergård
Textstorlek:

Drygt två miljoner människors dricksvatten tas ur Mälaren. I veckan påbörjades en stor undersökning för att kartlägga innehållet av miljögifter på botten. Prover kommer att tas upp från 42 platser från väst till öst i hela Mälaren för att mäta halten miljögifter.

– Vi vet att det finns en rad olika miljögifter i Mälaren, men vi har fortfarande dålig kunskap om hur mycket och vad som finns var.
– Mälaren är bland annat dricksvattentäkt för drygt två miljoner människor, och därför är det extra viktigt att kartlägga förekomsten av miljögifter i Mälaren, säger Håkan Johansson, miljöhandläggare vid Länsstyrelsen Stockholm.
Det är Länsstyrelsen i Stockholm som leder undersökningen men den görs i samarbete med länsstyrelserna i Sörmland, Uppland och Västmanland eftersom samtliga regioner gränsar till Mälaren.
De miljögifter som nu undersöks är utpekade som särskilt viktiga att få bort från naturen och samhället. Det handlar om ämnena PFAS, PCB, PAH, TBT, metaller, PBDE och dioxiner.
– Underlaget som tas fram ska användas för att fastställa om dessa ämnen finns i halter under de gränsvärden för så kallad ”god status” inom det gemensamma europeiska vattenförvaltningsarbetet.
– Om god status inte uppnås i Mälaren behöver åtgärder sättas in för att nå gränsen. I nästa skede kommer resultaten att användas till att spåra varifrån miljögifterna kommer till Mälaren, säger Håkan Johansson.
Men undersökningen bidrar även till att kartlägga förekomsten av mikroplaster i Mälarens sediment. Det är ett samarrangemang med universitetet i Örebro som studerar just mikroplaster.
Målet med EU-projektet, som också är finansierat inom EUs ramar, är att förbättra vattenmiljön, främst i de mellansvenska vattendragen.
FAKTA
Det här klassas som miljögifter
Miljögifter är ämnen som har en skadlig inverkan på människa och miljö när de släpps ut. De är giftiga, kan vara långlivade, tas upp av levande organismer och har en förmåga att spridas i miljön. Det här gäller både vissa organiska ämnen, som PCB, och vissa oorganiska ämnen, som metaller.
Lena Magnergård