Cert gynnar både skogen och viltet

Johan Njunjes vid Holmen Skog AB, visar upp en av de våtmarker som bolaget återställt för att gynna vilt och biologisk mångfald. Foto: Ola Engelmark
Textstorlek:

Holmen Skog i Sörmland har miljöcertifierat sin skog sedan länge. Skogsmästare Johan Njunjes på Holmen vill uppmuntra andra skogsägare att också göra det.
– Det är bra både för både skog och vilt, säger han.

Det är inte ovanligt att skogsägare och jägare framställs som motstående viljor, att de vill olika saker. Men många jägare också aktiva skogsägare, och tvärtom.
De vill ha både vilt och skogsbruk på sina marker. Hur kan man då göra för att kombinera möjligheterna?
– Det är viktigt att se skogsmiljön som en helhet. Där växer inte bara timmerträd av tall och gran, utan också många fler arter, lövträd, insekter, fåglar och jaktbart vilt som älg och hjort, säger Johan.
Det är när till exempel älg skadar tallar som det blir rabalder. Men han menar att det finns lösningar.
– Just älgbetesfrågan har skapat många rubriker senaste åren och det har gått så långt att skogsägare inte vill plantera tall efter avverkning, med risk att den ska älgbetas. Därför får vi en allt större förgraning av skogarna, säger Johan.
– Det är olyckligt, för gran trivs bäst på bördig mark, när den planteras på magrare tallmark kan den skadas av torka, svamp, insekter.
Det gäller i Sörmland och stora delar av Sverige. Gran kan också betas av hjortar och rådjur. Så att byta trädslag är egentligen ingen lösning.
– Det handlar om helt andra saker, dels om reglerad jakt och dels om att erbjuda viltet annan mat, menar Johan.
Sörmland är landets vilttätaste område med hjortar, rådjur, älgar, mufflon och en ökande vildssvinsstam, även om det varierar en hel del mellan kommunerna.
I många fall vill djuren äta av samma örter, ris, buskar och när de är många blir det konkurrens om maten, särskilt på försommaren.
Därför är det viktigt att lämna områden med rönn, asp, sälg och ek till viltbete i produktionsskogarna.
Det gör att skadorna på barrträd minskar. Skog ska skötas långsiktigt och med valet av skötsel kan skogsägaren påverka hur viltet trivs eller inte. Det är också mycket bra att gynna eller återskapa våtmarker för mångfaldens skull.
– Ett konkret sätt att göra det är att miljöcertifiera sitt skogsbruk. Då ska mellan 5 och 10 procent sparas som lövskog, utspritt i landskapet, men också 5 procent som naturvårdsområden.
– Det gynnar rödlistade insekter, fåglar, växter som har svårt att överleva när skogar avverkas, helt i linje med riksdagens miljömål Levande skogar.
Fakta:
Holmen skog AB äger en miljon hektar skog i Sverige varav 80 000 hektar i region syd där Södermanland ingår.
Skogscertifiering innebär att du som skogsägare åtar dig att anpassa skogsbruket efter särskilda regler som handlar om hur du bedriver skogsbruk, vilken hänsyn du tar till miljön och villkoren för dem som arbetar inom skogsbruket.
Det finns två större skogliga certifieringsorgan, FSC och PEFC.

Ola Engelmark