Dåligt bemötande och bristfällig information

Långa väntetider, bristfällig information och inte tagen på allvar är de vanligaste problemen som patienter tar upp med Patientnämnden. foto: Thinkstock Photos
Textstorlek:

Det brister i kommunikationen mellan sjukvårdspersonal och patienter. Trots att den sammanlagda summan av klagomål till Patientnämnden i Sörmland minskade förra året, ökade missnöjet bland patienter och anhöriga när det gäller bemötandet.

– Att bli lyssnad på och tagen på allvar som patient är en av grundpelarna i vården, säger Anna Vångmar, enhetschef på Patientnämnden.

Förra året kom det in 1 421 nya ärenden, det är nio procent färre än året innan. Av dem handlade 370 om kommunikationsproblem. 2015 var det 343 som klagade på bristfällig kommunikation.

– Det är samma trend som i Sverige i övrigt. Det är också samma problem vi såg när vi sammanställde förra årets rapport om cancervården i länet.

Det handlar om kommunikationsproblem på olika sätt, men majoriteten handlar om klagomål på personalens bemötande och bristen på information.

– Det är klart det får konsekvenser för patienter som till exempel inte förstår vad det är för fel på dem eller vad det är för behandling som väntar, säger Anna Vångmar.

Brist på information leder till oro, frustration och stress. Ett typiskt exempel är den man som klagar på en otrevlig läkare.

Enligt klagomålet presenterade sig inte läkaren, han förklarade inte vad han skulle göra, och gick sedan därifrån utan att säga något när undersökningen var klar.

Läkaren fick dessutom göra om undersökningen två gånger eftersom han misslyckade med den första. Mannen säger till Patientnämnden att ingreppen gjorde mycket ont men han fick ändå ingen bedövning.

Enligt Anna Vångmar skickas varje klagomål till den avdelning där problemen uppstår för att förhoppningsvis leda till förbättringar så inte samma sak händer någon annan.

Allra flest är klagomålen på vård och behandling, knappt hälften handlar om det, 605 stycken. Det är en minskning från 2015 då 742 klagade på vård och behandling.

Patientnämnden skriver i sin rapport till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, att det är långa väntetider på olika typer av behandling inom psykiatrin och att det saknas slutenvård för barn och unga vuxna.

Inom den somatiska specialistvården är det länga väntetider. Patientnämnden noterar att vårdgarantin inte uppfylls. Inom primärvård och akutvård upplever patienter att de inte blir ordentligt undersökta och utredda, inte lyssnade på och att bristerna leder till fösenad diagnos och behandling.

Liksom förra året är det fler kvinnor än män som kommit med synpunkter och klagomål.

Karina Frölund

Klagomål till Patientnämnden 2016
(2015 inom parentes)

Administrativ hantering 145  (141)

Ekonomi   19   (38)

Kommunikation 370 (343)

Omvårdnad   40   (47)

Organisation och tillgänglighet  173 (184)

Patientjournal och sekretess   36   (29)

Vård och behandling 605 (742)

Vårdansvar    24   (26)