Nej till vindkraftparken

Kommunstyrelserna i Flen och Gnesta har sagt nej till vindkraftverk i Ånhammar, nu väntar beslut i fullmäktige. foto: Thinkstock Photos
Textstorlek:

Varken kommunstyrelsen i Flen eller Gnesta vill se att planerna på den stora vindkraftsparken i Ånhammar, i gränsområdet för de bägge kommunerna, blir verklighet. Går kommunfullmäktige i de bägge kommunerna på samma linje innebär det slutet på planerna.

Diskussionerna om vindkraftparken i Ånhammar hår pågått sedan 2012. Det är Eolus Vind AB som vill bygga 18 vindkraftverk som ska vara upp till 200 meter höga. Många boende i området har varit negativa till planerna.

Både Flen och Gnesta behandlade frågan nyligen under respektive kommunstyrelsemöte och där har politikerna röstat för ett nej i frågan. Nu går det vidare till respektive fullmäktige som tar det slutgiltiga beslutet. Säger de också nej innebär det slutet på diskussionerna eftersom en vindkraftspark av den här storleken måste ha kommunalt godkännande för att få anläggas, enligt miljöbalken.

Gnesta kommun menar att området där veken planeras är utpekat som ett Större opåverkat område i kommunens översiktsplan. Det innebär att det ska skyddas från exploatering, och ett exempel på negativ markanvändning som kan förhindras nämns just vindkraft. Något som kommunen poängterade redan 2014.

De ser också att området har stor potential för landsbygdsutveckling och upplevelseturism där just naturupplevelsen är det viktigaste. Dessutom skulle vindkraftverken ligga nära områden med höga natur- och kuturvärden som är viktiga för friluftsliv och rekreation.

Även i Flens översiktsplan benäms området som Större opåverkat område, så de menar att en vindkraftspark bör undvikas. Dessutom poängterar de att Energimyndigheten inte har framhållit någon plats i kommunen som särskilt lämpad för vindkraft.

Flens kommun kommer ta fram med en ny översiktsplan, troligtvis till nästa vår. Hur de ställer sig till vindkreftverk i området då återstår att se.

 Eva-Lotta Eriksson