Många gör sig hörda inför LRF:s regionstämma

Varghot och usla vägar

Många olika frågor ska behandlas på LRF:s regionstämma den 15 mars.​
Textstorlek:

​Varg, import av sopor och kabeltrassel är några av de ämnen som Sörmlands lantbrukare har skrivit motioner om till regionstämman den 15 mars i Flen.
Vargen har fått flest att fatta pennan.

Uttrycken är något olika men avsikterna är ungefär desamma när det gäller vargmotionerna från LRFs lokalavdelningar i Rönö, Floda, Flen och Trosa.

Det handlar om vargens utbredning, det myndighetsmissbruk som anses ha förekommit i ”Molstabergsfallet” samt den växande vargstammens hot mot betesdrift och biologisk mångfald i naturbetesmarker.

Regionstämmans svar håller med motionärerna och kommer att skicka frågan vidare till riksstämman med olika förslag på hur LRF anser att vargfrågan ska skötas.

Det handlar bland annat om att påverka allmänheten, ändra attityden hos tjänstemän och myndigheter samt minska inflytandet hos de organisationer som ”obstruerar mot politiskt fattade beslut och medvetet försvårar skyddsjakt, uttalar hot och systematiskt överklagar myndighetsbeslut”.

LRF i Strängnäs vill ha stopp på impiorten av sopor. Lokalavdelningen skriver att förbränning av sopor är ett miljömässigt sämre alternativ än återvinning och om värmeverken istället eldade flis skulle det skapa fler arbetstillfällen lokalt.

Under 2014 importerades 2,3 ton sopor för att förbrännas i svenska värmeverk, det vill avdelningen ha stopp på.

Och regionstyrelsen instämmer i och för sig och vill poängtera att ökad fliseldning i värmeverken även kan vara gynnsamt för skogsägarens ekonomi. Däremot tror de att det är svårt att få gehör för att upphöra med sopimport till Sverige.

Förslaget är därför att arbeta för att en ökad andel biobränsle ska eldas i värmeverken och för att lagstiftningen ska gynna uppvärmning med bioenergi framför el från fossila bränslen.

I Bettna/Vrena är lokalavdelningen rejält trötta på väghållningen i Sörmland både på sommaren och vintern. Det har hänt att både mjölkbil och hemtjänst inte kunnat ta sig fram, och skoltaxin har kört i diket.

Men styrelsen anser att kravet på farbara vägar på landsbygden redan framförts till Trafikverket i samband med en annan skrivelse. Att inte ha koll på nergrävda kablar leder till merarbete och onödiga kostnader för den som behöver gräva på sin mark. Öja-Västermos lokalavdelning är kritiska till att ledningsägare som Vattenfall och Energimarknadsmyndigheten inte riktigt kan leverera kartor som visar var kablarna ligger.

Lokalavdelningen vill att LRF verkar för att ledningsägare har aktuella kartor och att de får stå för fiolerna när inte kablarna liggerpå rätt ställe. Regionstyrelsen föreslåa gå på samma linje och skriva en motion i samma anda.

Karina Frölund