Ökad kontroll av sotarna

Sotare i arbete. Revisorerna har kritiserat Västra Sörmlands räddningstjänst för att inte ha följt upp brandskyddskontrollerna.
Textstorlek:

​Ett nytt gemensamt datasystem ska öka kontrollen av sotarna och förhoppningsvis brandskyddet i hela landet.
I Katrineholm och Vingåker ska det införas från halvårsskiftet

Läs också: Fastighetsägare vill sota sin egen panna


Det nya systemet, Ritz, har tagits fram på uppdrag av branschorganisationen Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, SSR. Systemet ska vara gemensamt och bland annat ge kommunerna större insyn och möjlighet till tillsyn av brandskyddskontrollerna.

– Det har varit ofantligt svårt att genomföra några regelriktiga kontroller. För att se vad som gjorts och vad som inte gjorts har man varit tvungen att sitta på plats hos sotaren och gå igenom noteringar och uppföljning i kontrollböcker. Det har tagit enorm tid, säger Marcus Asplund.

Revisorerna har kritiserat Västra Sörmlands Räddningstjänst för att inte haft tillräcklig koll på att brandskyddskontrollerna genomförts och följts upp.

– Vi har inte haft tillräcklig kunskap för att klara av det uppdraget. Det är ingen ursäkt men det är ett rörigt område i många kommuner, säger han.

Det är ett kommunalt ansvar att brandskyddskontroller utförs. I Katrineholm och Vingåker är det räddningstjänsten som har det ansvaret.

Det ska ske var tredje eller var sjätte år beroende på vilken sorts panna fastigheten har. Rent praktiskt är det skorstensfejarmästaren som kontrollerar medan räddningstjänsten i sin tur ska kontrollera att han gjort det han ska.

– I det nya datasystemet ska det vara enkelt att följa ärenden för att kontrollera vad som gjorts men det ska också vara lätt att också att söka information i sotarnas kontrollböcker, säger Marcus Asplund.

– Det kommer att bli mycket enklare att faktiskt se brister och åtgärder när det gäller brandskyddet i varje enskild fastighet, säger funktionschef Marcus Asplund på Västra Sörmlands räddningstjänst.

Kontrollböckerna är kommunernas logg över brandskyddet, men det finns sotare som uppfattat det som sitt kundregister.

När Västra Sörmlands Räddningstjänst bytte sotarentreprenör åt Vingåkers kommun vid årsskiftet hamnade 300 dispensansökningar på räddningstjänstens bord. Så många fastighetsägare hade fyllt i en blankett om att de ville ha kvar den sotare de haft sedan tidigare.

– Men det är långtifrån alla som kommer att få igenom sin ansökan, säger Marcus Asplund.

Han arbetar heltid med att kontrollera brandskyddet hos de fastighetsägare som ansökt om dispens.

– En del som jag kontaktar vet inte vad de ansökt om. De har enbart fyllt i blanketten som sotaren lämnat ut. Det är också en hel del brister i brandskyddet som inte åtgärdats, åtminstone inte enligt kontrollböckerna och det är de jag litar på.

 

FAKTA

Brandskydds- kontroll: 

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand.

Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap