Öppna landskap försvinner

Gräsytor försvinner till förmån för skog av ekonomiska skäl. FOTO: Lena Magnergård
Textstorlek:

De öppna landskapen är snart ett minne blott, och det går betydligt fortare än vad forskarna tidigare trott. Enligt en studie vid Stockholms universitet har 96 procent av gräsmarks­arealen i Sörmland försvunnit under de senaste hundra åren. Främst har gräsmarksterräng ersatts med planterad skog.

Moderniseringen av jord- och skogsbruket under de senaste århundradena har lett till att många artrika landskapstyper har försvunnit. Analyser av förändringarna, som gjorts under 1900-talet och tidigt 2000-tal, har gjorts i förhållandevis små landskap.

Nu har forskare vid Stockholms Universitet arbetat på ett helt nytt sätt. Med hjälp av historiska kartor har de undersökt hur mark-användning har förändrats mellan 1901 och 2013 över ett 1 642 kvadratkilometer stort område från Askö i Trosa till Strängnäs i norra Sörmland. Att man valt att specialstudera Sörmland beror på att forskarna ville hitta ett ”vanligt” och genomsnittligt landskap i Sverige.

– Vi har tidigare vetat att gräsmarker har minskat, men inte att det skett i den här omfattningen, säger professor Sara Cousinis vid Institutionen för naturgeografi vid Stockholms universitet. Mycket av den unika och artrika flora som finns är rester från ett tidigare landskap som är på väg att försvinna. Undersökningen har gett viktiga resultat för att vi ska förstå hur hotat landskapets biologiska mångfald är.

Forskarna menar nu att studien visar att kvarvarande naturbetesmarker, slåtterängar och lövskogar visserligen är väsentliga för många unika och specialiserade arter, men att ett varierat landskap bidrar till mångfalden av vanliga men inte alltid så uppmärksammade arter.

För att se hur landskapet förändrats har forskarna digitaliserat och analyserat historiska härads-kartor från 1901 och jämfört dem med kartor från 2012 och 2013. Det har då framkommit, på ett vetenskapligt säkerställt sätt, att gräsmarker fått ge vika för den mer ekonomiskt starka odlingen och planteringen av skog.

Till hjälp för att analysera hur landskapsförändringarna har påverkat dagens biologiska mångfald har forskarna också använt befintliga växtdata som mestadels har samlats in av amatörbotaniker.